Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juni 2020

Wolven in Nederland – Janneke van Kessel

De wolf is terug in Nederland, wat eigenlijk een enorme verrijking is voor de Nederlandse natuur en de balans in het ecosysteem. De wolf is een beschermde diersoort.
Het is jammer en kwalijk dat doormiddel van framing de wolf de laatste tijd wordt weggezet als een moordlustige killer. Dit is niet zo! Deze carnivoor en toppredator is van nature schuw en een natuurlijke vijand van bv. Reeën, zwijnen en andere grazersoorten die nu bejaard worden. Hij kan daarmee bijdragen aan een meer natuurlijke voormalige van populatiebeheer.
Daarbij een vraag aan de gedeputeerde of de FBE, wat volgens ons de geëigende plek is voor dit soort vraagstukken, hierin is betrokken, naast de al genoemde partijen?
De titel van de VVD motie luidt “ Aanpak van de wolf”. De wolf hoeft niet “aangepakt” te worden. D66 vindt dat er samen met de agrarische sector moet worden gezocht naar een nieuwe balans van co-existentie, en er zeker niet aan de beschermde status van de wolf getornd moet worden. Wij houden dan ook vast aan het eerdere wolvenplan en wij zijn tegen de moties.
Eerder stelden D66 en PvdA de onderstaande schriftelijke vragen:

’s-Hertogenbosch, 26 mei 2020

Schriftelijke vragen van de fracties van D66 en de PvdA aan het college van Gedeputeerde Staten

Betreft: Actie rondom door wolf aangevallen schapen in de gemeente Heusden

Aanleiding:

Vorige week zijn meerdere schapen in de gemeente Heusden gedood door een wolf. De provincie heeft hierop gereageerd middels een bericht op haar website van 23-5-20201. Gedeputeerde Lemkes -Straver geeft in dat bericht aan wat betreft de aanpak van de wolf in nauw overleg te staan met de ZLTO en de gemeente Heusden. Ook werd gerefereerd aan het interprovinciaal wolven plan. De Wolf is een beschermde diersoort maar bescherming van het vee heeft de eerste prioriteit en daar gaat ook de aandacht van het bericht voornamelijk naar uit.

Gezien de doelstelling van de provincie om de wolf minder kans te geven vee aan te vallen en tevens gezien de beschermde status van de wolf hebben wij de volgende vragen:

  • Heeft het college naast de ZLTO en de gemeente Heusden ook met andere maatschappelijke partijen overleg gevoerd? Zo ja met welke?
  • Is met andere partijen dan de ZLTO en de gemeente Heusden overleg gevoerd voor advies over de beste aanpak van het betreffende incident? En zo ja, welke partijen zijn dat dan?
  • Is er contact geweest met de Faunabeheereenheid omtrent de wolvenaanpak?
  • Welke rol speelt de Faunabeheereenheid in de advisering van de aanpak van de problematiek rondom de komst van de wolf?
  • Heeft de Faunabeheereenheid een advies uitgebracht?
  • Wat vindt het College van Gedeputeerde Staten van de rol van de Faunabeheereenheid als het gaat om de aanpak van de wolf in Brabant?
  • Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er een brede afspiegeling van Maatschappelijke partijen geraadpleegd moet worden voor een representatieve aanpak van de wolf in Brabant? Hierbij bedoelen we specifiek naast de ZLTO en de gemeente Heusden ook de dier- en natuurbeschermingsorganisaties en de terrein beherende organisaties. Zo nee waarom niet?
  • Is het College van Gedeputeerde Staten ook van mening dat de provincie niet gaat over de bestrijding van de wolf aangezien dit een beschermde diersoort is?

Namens de fracties van D66 en PvdA

Janneke van Kessel en Martijn de Kort

 

1https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2020/bescherming-tegen-wolf