Steun ons en help Nederland vooruit

Vijf zetels, vier jaar vol resultaten

De vorige provinciale verkiezing (2011) leverde 5 zetels op. De flinke winst (4 zetels) leidde niet tot een plaats in het college. Desondanks heeft D66 het nodige bereikt. Onze werkwijze – vanuit eigen kracht, constructief waar mogelijk en kritisch waar nodig – heeft daarmee vruchten afgeworpen. Een bondig overzicht van onze resultaten vanuit de oppositiebank:

Meer duurzaamheid

 • Slechte grondwaterkwaliteit als milieuprobleem (giftige waterstofsulfide) op de kaart gezet.
 • Gezorgd voor duurzamer inkopen bij verbouwing provinciehuis.
 • Meer duurzaamheid in onderhoud en verbetering fietspaden, gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en Biesbosch Museumeiland.
 • Motie tegen proefboringen schaliegas mede ingediend.
 • Alternatief voor schaliegas gelanceerd: het Brabants Energieakkoord. SER Brabant, Brabantse Milieufederatie en Telos Instituut zijn gestart met de uitwerking.
 • Door onze motie is er beleid opgesteld voor de ondergrond.

Gezondheid als leidend principe in ruimte en landbouw

 • We zorgden ervoor dat gezondheid als leidend principe geldt bij ruimtelijk beleid en dat de provincie kennis op dit gebied beschikbaar stelt voor anderen.
 • Gezondheid speelde voor ons een belangrijke rol bij het veehouderijdebat. Toen bleek dat de verscherpte fijnstofnorm niet in het landbouwbeleid werd meegenomen stemden we tegen.
 • Dankzij D66 zijn de regels voor melkveehouderijbedrijven die fors willen uitbreiden nu gelijk getrokken met die voor varkens en kippen.

Weloverwogen aanpak infrastructuur

 • We waren volhardend bij infrastructurele oplossingen die het gezondst zijn voor mensen en natuur. Dus 80 km/uur op de N279 Den Bosch – Veghel, de West-Middenvariant van de N69 en geen Wilhelminavariant (oost-westverbinding) bij de ruit om Eindhoven.
 • Via D66 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de verschillende onderdelen van de ruit afzonderlijk te onderzoeken. En mede dankzij D66 heeft diezelfde Tweede Kamer besloten dat er geld komt voor de aanpak van de A67 en A58 in plaats van aanleg van de Ruit.
 • Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de ontsluiting van industrieterrein Moerdijk over water, per trein en via buisleidingen wordt verbeterd.
 • Onze motie om op zoek te gaan naar financiering voor de minst overlastgevende oplossingen voor het Programma Hoogfrequent Spoor (spoorboekloos rijden) bij Vught is unaniem aangenomen.

Sterke economie en volop werkgelegenheid

 • Na massaontslag bij tabaksfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom hebben we een motie ingediend ter verbetering van de werkgelegenheid. Deze is unaniem aangenomen.
 • Dankzij onze unaniem aangenomen moties wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in Moerdijk constant gevolgd samen met inwoners. Ook doet de provincie meer om de stank in het dorp terug te dringen.

Eerlijk sociaal-cultureel beleid

 • Dankzij D66 heeft de provincie een integrale cultuurvisie opgesteld. Deze zet in op culturele verbanden met eerlijke kansen voor alle kunstenaars en middelen voor verdere professionalisering van de sector, in plaats van denken vanuit afzonderlijke instellingen.

Transparanter Bestuur

 • Via een unaniem aangenomen motie hebben we ervoor gezorgd dat de provincie de begroting en jaarrekening voor iedereen beschikbaar stelt als bewerkbare data (“open spending”).
 • Vanaf het begin van de huidige statenperiode hebben we de democratische controle op de omgevingsdiensten opgepakt, een voorbeeld dat navolging kreeg van andere partijen.
 • Dankzij onze inspanningen werken Provinciale Staten transparanter. Notities en rapporten zijn voor iedereen beter leesbaar en de opzet van de begroting is begrijpelijker geworden.
 • Wij spoorden GS aan zich beter te houden aan de financiële afspraken die in de begroting zijn vastgelegd.
 • Op ons initiatief is door de meeste Brabantse politieke partijen de verklaring van Ban Ki-Moon ondertekent tegen racisme en discriminatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018