Steun ons en help Nederland vooruit

Evenwichtige ruimtelijke ontwikkelingen

Voor D66 is de provincie dé gebiedsregisseur met belangrijke taken in ruimtelijke ordening. Dit betekent ruimte voor natuurontwikkeling, duurzame energie en compacte steden. Behoud van de historische kenmerken en duurzaam, multifunctioneel gebruik van het landschap staan voorop.

D66 wil dat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met innovatief en duurzaam beleid een aangenaam werk- en leefklimaat wordt gecreëerd. De provincie vervult ook een regierol wanneer het intergemeentelijk beleid moet worden afgestemd en belangen conflicteren. D66 pleit voor het voortzetten van de huidige werkwijze in Brabant waarin sprake is van nauwe samenwerking tussen provincie en gemeenten.

D66 Noord-Brabant wil voor bedrijventerreinen:
> Focus op duurzame herontwikkeling en revitalisering met forse energiebesparing, inpassing in het landschap, bereikbaarheid per fiets, OV, poolen;
> Prioriteit bij revitalisering van toekomstgerichte bedrijventerreinen;
> Ketenvestiging stimuleren zodat reststromen onderling benut kunnen worden;
> Meervoudig grondgebruik en stapeling ook op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Duurzaam ruimtegebruik bevorderen
D66 kiest voor herbestemmen en bouwen binnen de steden en dorpen (inbreiding). Hiermee versterken we de ruimtelijke kwaliteit. ‘Verrommeling’ van het landschap wordt met inbreiding in belangrijke mate voorkomen. Pas als een ontwikkeling niet mogelijk is binnen de dorpen en steden willen we ruimte bieden om zorgvuldig uit te breiden. Aan deze uitbreiding koppelen we dat er elders een kwaliteitsverbetering plaatsvindt in de vorm van natuur, landschap of recreatie.

Een relatief hoog aantal Brabantse steden en dorpen beschikt over bedrijventerreinen, kantoren en winkelruimte, die niet volledig worden benut. Er is zelfs sprake van leegstand. Nieuwe terreinen kunnen alleen nog worden aangelegd, wanneer is aangetoond dat het onmogelijk is de behoefte te accommoderen binnen bestaand stedelijk gebied en andere terreinen binnen de regio.

Herbestemmen makkelijker maken
Initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen lopen te vaak vast op strikte eisen die herbestemming onaantrekkelijk maken. D66 wil meer ruimte voor ideeën en oplossingen van betrokkenen in plaats van in stand houden van verouderde regelgeving. Stad en landelijk gebied moeten hun karakter behouden, de invulling daarbinnen is aan de bewoners zelf. D66 kiest voor vereenvoudiging van wijziging van bestemmingsplannen voor het herbestemmen van bestaand vastgoed.

Slopen waar nodig
Sloop lijkt onvermijdelijk daar waar grootschalige leegstand van gebouwen, winkels, stallen en ander zakelijk vastgoed zich in grote mate voordoet. Slopen is niet destructief maar biedt juist kansen om ruimte en kwaliteit toe te voegen in de omgeving van het te slopen project.

Inspelen op bevolkingskrimp en ingericht op hele levensloop
Veel woonkernen aan de randen van Brabant hebben te maken met bevolkingskrimp. Jongeren trekken weg. Tegelijkertijd vindt ‘verzilvering’ plaats. D66 vindt het de hoogste tijd dat de provincie samen met de gemeenten plannen voor krimpgebieden gaat ontwikkelen. D66 kiest voor toekomstbestendige oplossingen waarin ouderen makkelijker zelfstandig kunnen blijven wonen. D66 wil dat de provincie binnen de ruimte die zij heeft, aanstuurt op de afstemming van de kwalitatieve woningbouwopgaven tussen de gemeenten. Niet het aantal woningen staat bij die planontwikkeling voorop, maar de kwaliteit van de locatie en van de woonomgeving.

In krimpgebieden staan voorzieningen onder druk. D66 kiest voor focus op kwaliteit en bereikbaarheid, niet voor kwantiteit. De verbinding van krimpgebieden met vitale groeigebieden is daarmee essentieel. Daarom wil D66 investeren in innovatieve vervoersoplossingen en vervoer op maat.

Ordening van de ondergrond
Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed worden ingedeeld, ook de ondergrond heeft ordening nodig. We halen immers drinkwater, aardwarmte, gas, zand en grind uit de grond en slaan warmte, koude en water in de bodem op. Deze activiteiten beïnvloeden de milieukwaliteit en kunnen elkaar in de weg zitten. D66 wil dat de provincie haar beleid voor de ondergrond meer in detail uitwerkt in een concrete structuurvisie.

D66 Noord-Brabant vindt dat goede woningen:
> Rekening houden met verzilvering: geen drempels, brede deuren, slimme zorg, domotica;
> Rekening houden met het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens;
> Evenveel energie opwekken als deze gebruiken en dus een forse besparing op de energierekening geven.

Zo willen we omgaan met krimp:
> Dorpsschooltjes en -winkeltjes niet met provinciale subsidie tegen beter weten in openhouden maar samen met de inwoners een vrijwillige taxibusdienst helpen opzetten naar de dichtstbijzijnde school of winkel;
> Regionale afspraken maken over scholen die open blijven, over het schrappen van woningbouwplannen en over de vervanging van buslijnen door vrijwilligersdiensten;
> De vrijkomende ruimte benutten voor toerisme, recreatie, natuurontwikkeling, biologische landbouw en veeteelt en innovaties in zorg en welzijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018