Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit toevoegen aan natuur, milieu, bodem en water

De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart. Het is nog niet gelukt de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen. Voor D66 is dat onacceptabel. D66 investeert in het behoud en de versterking van de natuur, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de Brabantse natuur. D66 kiest voor:

  • het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk vóór 2028;
  • intensieve handhaving van wetten die bodem, water en lucht schoon houden;
  • bufferzones rondom natuurgebieden waar de landbouw zich moet aanpassen aan de natuur;
  • ruimte voor particulieren en boeren die aan natuurbeheer werken;
  • beleefbare natuur die open staat voor recreatie in plaats van tekentafelnatuur.

D66 wil de kwaliteit van natuur verbeteren door:
> Uitstoot van stikstof uit landbouw en verkeer zoveel mogelijk te verminderen;
> Verdroging te verminderen, ook als dit om maatregelen in agrarisch gebied vraagt;
> Overbemesting en gebruik van zeer giftige bestrijdingsmiddelen samen met anderen aan te pakken;
> Gezamenlijke belangen en kansen te zoeken met ZLTO en BMF.

Vervolmaken nationale Natuurnetwerk & verantwoorde recreatie
Het Rijk heeft in 2012 delen van de toenmalige ecologische hoofdstructuur geschrapt. D66 wil het nationaal natuurnetwerk in haar volledige, oorspronkelijke omvang realiseren. Ook de Natura2000-gebieden, een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden, zijn hier onderdeel van.

Afronding van de bijna volledig aangekochte gebieden
D66 legt de prioriteit voor natuurbescherming bij de Europees beschermde Natura2000-gebieden en afronding van bijna volledig aangekochte gebieden. Onteigenen van landbouwgrond is de minst wenselijke optie, maar sluiten we niet op voorhand uit. Op grond die in de toekomst een natuurbestemming krijgt, kunnen geen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die deze bestemming in de weg staan.

Goede natuurbescherming
Alleen ruimte voor natuur is niet genoeg. Ook de kwaliteit moet goed zijn. D66 wil daarom de verdroging, verzuring en vermesting van bodem en water tegengaan. De provincie moet streng toezien op zorgvuldige naleving van de bestaande milieuwetten. D66 wil dat de provincie in samenwerking met ZLTO en natuurorganisaties voorlichting organiseert over alternatieve vormen van bemesting zodat agrarische ondernemers gewezen wordt op effectieve toepassing van groenbemesters en de aanleg van bloemrijke akkerranden.

Ruimte voor verantwoorde recreatie en adequaat natuurbeheer
D66 werkt aan meer draagvlak voor natuur en wil natuurgebieden op een verantwoorde wijze benutten voor recreatie. Door natuur te beleven wordt die ook gewaardeerd en gekoesterd. Daarin is ruimte voor duurzame particuliere initiatieven waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan natuurbeheer. Daar waar zeer zeldzame soorten in het geding zijn, heeft D66 hoge ambities. Kwetsbare natuur wil D66 beschermen; als het moet met hekken, maar vooral met meer handhaving vooral als er sprake is van stroperij of dumping van (drugs)afval.

Afronden van ecologische verbindingen
D66 wil dat de provincie samen met gemeenten en waterschappen de schakels tussen natuurgebieden realiseert. Waar mogelijk willen we dit aanvullen met medegebruik van bestaande bruggen en viaducten door dieren.

Natuur heeft ook economische waarde, breng deze in beeld
D66 vindt dat de economische waarde van investeringen in de natuur nog te weinig wordt erkend en vraagt om een methodiek waarmee deze waarde wordt berekend. De provincie kan en moet de (economische) waarde van natuur beter communiceren en initiatieven van anderen op dit gebied stimuleren.

Jacht alleen inzetten om ecologische balans te bewaren
Bij natuurbeheer hoort beheer van de wildstand en daarmee is voor D66 jacht dus geen sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren en veiligheid te verzekeren. De provincie moet het faunabeheerplan, dat voor zes jaar geldt, jaarlijks uitwerken in een gebiedsplan. Daarin wordt bepaald op welk wild én hoeveel mag worden gejaagd. D66 wil individuele jachtvergunningen koppelen aan dit gebiedsplan. De provincie moet werken aan diervriendelijke alternatieven voor de jacht. Zo kiezen wij liever voor het plaatsen van rasters bij wegen dan het afschieten van groot wild.

Brabantse nationale parken zetten onze provincie op de kaart
D66 vindt dat het merk Nationale Parken een toegevoegde waarde heeft in de branding en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant. De parken hebben primair een eigen verantwoordelijkheid. De provincie dient hen waar nodig te ondersteunen.

Extra aandacht voor natuur
> D66 wil liever hele natuurgebieden integraal inrichten, dan `tuinieren´. Tegelijkertijd vragen sommige soorten op dit moment om extra aandacht.
D66 wil:
> Hoge natuurambities en beheer op maat in gebieden met veel zeldzame soorten;
> Meer aandacht voor bijen, vlinders en andere insecten bij de inrichting van ecologische verbindingszones en natuurgebieden;
> Natuureducatie gericht op directe resultaten voor onze natuur zoals actief meewerken aan beheer van gebieden.

Veilig water van goede kwaliteit , niet te veel, niet te weinig

Bodem en water zijn de basis voor ons leven. D66 wil hier dan ook verantwoord mee om gaan.

Garanderen van kwalitatief goede drinkwaterwinning
Ons drinkwater wordt bedreigd door tal van verontreinigingen. Een gezamenlijke inspanning is nodig, vooral in kwetsbare gebieden zodat verontreiniging (bemesting, chemisch- en drugsafval) snel en effectief wordt voorkomen of verwijderd. D66 wil dat de provincie in gesprek gaat met bedrijven die drinkwater onttrekken over bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit.

Slechts een kleine 2% van het leidingwater wordt daadwerkelijk gedronken. D66 vraagt de provincie om als aandeelhouder haar waterleidingbedrijf aan te sporen tot adequate voorlichting over zuinig gebruik van drinkwater. Minder drinkwater gebruiken betekent immers minder verdroging van natuur- en landbouwgronden, minder energiegebruik voor de winning en zuivering en minder kans dat bodemverontreinigingen in het drinkwater terecht komen. Ook willen we het gebruik van kraanwater in plaats van flessenwater in het provinciehuis voortzetten.

Kwaliteit oppervlaktewater verbeteren
De provincie moet haar rol pakken bij het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Kleinschalige mogelijkheden zijn de aanleg van teeltvrije zones en bufferstroken (bijvoorbeeld in combinatie met natuurontwikkeling of bijenlinten). Structurele innovatie in de landbouw is nodig om tot een gesloten systeem zonder emissies te komen.

Dumping drugsafval tegengaan
Dumpingen van afval van synthetische drugs zijn een bedreiging voor bodem, riolering en oppervlaktewater. Het is een vorm van criminaliteit die veel politie- en opsporingscapaciteit vraagt. Opruimen kost veel geld. Aanpak van de productie is effectiever.
D66 wil de wietteelt zo snel mogelijk legaliseren. Noord-Brabant kan hiervoor een experimenteerzone zijn, bijvoorbeeld in een deel van de vrijkomende stallen in het buitengebied. Zodra deze teelt uit het criminele circuit wordt getrokken is er meer politiecapaciteit voor bestrijding van synthetische drugs.

Met het Deltaprogramma goed inspelen op plaatselijke situaties
De kosten van waterbeheer hangen samen met de functie van een gebied. D66 vindt dat de provincie deze kosten moet meenemen in beslissingen over de (toekomstige) inrichting van gebieden. Daarom wil D66 in het Delta-programma zo veel mogelijk inzetten op gedeelde voordelen met natuurprojecten en op alternatieven voor dijkverhogingen. En we willen dat Brabant zich aanpast aan situaties met te veel (hevige regenval) en te weinig water (langdurige droogte). D66 kiest voor afstemming van de (economische) functie van een gebied op de mogelijkheden van het watersysteem, en niet andersom. Zo blijft de inrichting van gebieden op lange termijn houdbaar. Verder zetten we bijvoorbeeld in op de verzilting van het Volkerak-Zoommeer, omdat dit kansen biedt voor natuur, schelpdierkwekerij en recreatie. Ook willen we onderzoeken of dit kansen biedt voor energieopwekking uit de zoetzoutovergang.

Wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen
D66 wil wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen door water bovenstrooms, dus bij de bron, vast te houden en door beken natuurlijk in te richten om water gedoseerd af te voeren. Dit heeft onze voorkeur boven het inrichten van waterbergingsgebieden. De provincie neemt hierbij de regierol en bemiddelt als partijen niet tot overeenstemming komen.

Verdrogingbestrijding krijgt voorrang
Te snelle waterafvoer, drainage en peilbeheer ten behoeve van de landbouw en infrastructuur zijn grote veroorzakers van verdroging. Verdroging leidt tot achteruitgang van de natuur en schade aan landbouwgewassen. D66 wil dat de provincie buffers aanwijst rondom verdroogde gebieden waar maatregelen genomen worden om de verdroging terug te dringen.

Toezicht op en samenwerking met de waterschappen
De waterschappen en de provincie hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor het herstel en behoud van waterafhankelijke natuur. D66 wil dat de provincie en de waterschappen de taakverdeling en afspraken duidelijk blijven vastleggen in overeenkomsten, zodat elke partij zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

D66 wil beter inspelen op veel en weinig regen. Dit betekent bijvoorbeeld
> Regenwater zo lang mogelijk vasthouden bij de bron;
> Op de hoge, droge zandgronden teelten die tegen wat droogte kunnen;
> Bij locatie en inrichting van nieuwe stedelijke gebieden rekening houden met hevige buien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018