Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame mobiliteit & betere bereikbaarheid

Infrastructuur is de essentiële schakel tussen wonen, werken en recreëren. D66 vindt dat de provincie een toegevoegde waarde heeft doordat ze het overzicht heeft op de regionale verkeers- en vervoerssituatie. We maken ons zorgen over de leefbaarheid door autogebruik. D66 geeft daarom voorrang aan andere infrastructurele maatregelen. Pas als deze maatregelen niet afdoende zijn, kijken we naar oplossingen zoals verbreding van provinciale wegen en op de laatste plaats voor nieuwe wegen. D66 kiest voor:

 • snelle, veilige fietsverbindingen met weinig verkeerslichten;
 • frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
 • openbaar vervoer op maat in het landelijk gebied;
 • schone bussen, waarbij we de brandstofkeuze aan de vervoerder laten;
 • bundelen van goederenvervoer voor de stad op overslagplaatsen;
 • meer vervoer over water, spoor en in buisleidingen.

Fiets opnemen in verkeersmodellen
In bestaande verkeersmodellen is het vervoer met de fiets vaak niet of niet goed verwerkt. Het is toch raar dat in dit land waar de fiets zo gezichtsbepalend is ingeburgerd bij haar inwoners, de fiets vaak geen rol speelt in verkeersmodellen waarmee de overheid besluiten maakt? Daarom wil D66 dat de fiets als vervoermiddel opgenomen wordt in verkeersmodellen,
zodat het een volwaardige plaats krijgt in de besluiten die de provincie neemt.

Meer gebruik van de fiets stimuleren
Fietsen is, na wandelen, de schoonste en gezondste vorm van vervoer, en daarom ook het startpunt van ons denken over mobiliteit. De gemeenten gaan over de fietspaden binnen de bebouwde kom, de provincie over de meeste recreatieve fietspaden en de fietspaden langs provinciale wegen. E-bikes worden steeds belangrijker in woon-werkverkeer; fietsafstanden van 20-40 kilometer worden eenvoudiger haalbaar. De provincie moet haar fietsbeleid met de tijd mee laten gaan door:

 • de fiets als volwaardig alternatief te beschouwen voor de auto;
 • een stimulerende rol in te nemen bij het beter digitaal ontsluiten van fietsroutes in GPS-systemen;
 • snelfietsroutes met breed asfalt en minder verkeerslichten te ontwikkelen;
 • verbeterd onderhoud van de regionale fietsverbindingen met bijzondere aandacht voor overbodige paaltjes.

Schoner en beter openbaar vervoer
Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren is goede onderlinge aansluiting van groot belang. D66 wil dit verbeteren door betere afstemming van vliegverkeer, treinen, bussen binnen steden en kernen en tussen steden en kernen en voorzieningen om de fiets te parkeren.
De provincie organiseert het openbaar vervoer door buslijnen aan te besteden en toezicht te houden op de naleving van het vervoerscontract. D66 heeft de volgende speerpunten:

 • méér vervoer op maat;
 • frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
 • schone bussen door minimalisatie van de uitstoot van uitlaatgassen;
 • goede aansluitingen tussen fiets, trein en bus;
 • stimulering van klantgericht ondernemerschap bij de vervoerders door hierop te sturen in de aanbesteding en door de inzet van sterke financiële prikkels op reizigersgroei en klanttevredenheid;
 • de mogelijkheid van nachtbusverbindingen onderzoeken;
 • meer aandacht voor de verbinding naar industriegebieden bij een volgende aanbesteding.

Meer en vaker treinverbindingen
D66 kiest nadrukkelijk voor het beter inzetten van de trein als alternatief voor het autogebruik. De treinverbindingen vanuit Brabant missen een aantal aansluitingen. D66 pleit bij de rijksoverheid voor:

 • de aanleg van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht. Dit kan in combinatie met de opwaardering van de A27. West-Brabant en de Randstad worden zo beter met elkaar verbonden, de reiziger kan dan echt kiezen en krijgt een alternatieve route bij stremmingen tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht;
 • het doortrekken van de snelle verbinding Rotterdam-Breda-Antwerpen met een snelle verbindingen naar Eindhoven;
 • verhogen frequentie treinverkeer tussen steden in Brabant;
 • een goede verbinding van Eindhoven met Nijmegen (verdubbeling spoorbrug), Duitsland en België (via Breda);
 • behoud van het Nachtnet in Brabant en waar mogelijk uitbreiding.

Nachtbus onderzoeken
Een belangrijk argument om de nachttrein in te voeren was dat uitgaanspubliek niet langer met de auto naar huis hoeft. Maar ook bezoekers uit de omliggende gemeenten van een stad gaan ’s avonds naar huis. Als uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat nachtbussen tegen aanvaardbare kosten te realiseren zijn, willen we deze zo snel mogelijk invoeren.

Goederenvervoer
Brabant is een belangrijke doorvoerregio voor goederentransport. Dit is goed voor de Brabantse economie en werkgelegenheid. Voor de leefomgeving zijn er ook nadelen zoals een overbelast wegennet, veel vrachtverkeer door (kleine) kernen en intensief gebruik van het spoor, ook ‘s nachts. Het goederentransport vraagt om herbezinning. De provincie kan helpen goederenvervoer efficiënter en leefbaarder te maken door:

 • duurzame technieken zoals ondergronds transport via buisleidingen of containerstraten;
 • stimulering van het transport over water;
 • overslagplaatsen buiten de steden.

Rekening houden met buisleidingen op andere locaties
De huidige buisleidingenstraat bij Moerdijk heeft zijn maximale capaciteit bereikt. D66 wil dat de provincie in haar beleid voor de ondergrond rekening houdt met buisleidingen op andere locaties met grote vervoersstromen. De provincie moet het Rijk vragen om investeringen in meer buisleidingen.

Duurzaam goederenvervoer door beter benutten van waterwegen
De weg is soms overvol, terwijl veel kanalen en rivieren te vaak onderbezet zijn. D66 wil een hogere prioriteit voor goederenvervoer over water, spoor en door buisleidingen. Dit is schoner en zorgt voor minder vrachtwagens op de weg. Vervoer over water krijgt een eerlijker kans door bedrijventerreinen te voorzien van ruimte voor op- en overslag. Daarbij horen walstroomvoorzieningen zodat schepen hun motor niet te hoeven laten draaien in de haven. Het Rijk is vaak verantwoordelijk voor de kanalen. D66 vindt dat de provincie bij het Rijk moet aandringen op verbetering van de kanalen als vaarwegen, waaronder de verdieping van de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Veghel.

Realiseren van overslagplaatsen buiten de stad om binnensteden te ontzien
Overslagplaatsen buiten de stad maken distributie binnen de bebouwde kom eenvoudiger, goedkoper en schoner. Bijna lege (vracht)auto’s leiden tot extra opstoppingen en uitstoot. Op overslagplaatsen kunnen meer goederen gebundeld worden. Verder zorgt dit voor minder irritatie bij inwoners en medeweggebruikers in de binnenstad.

D66 wil
Onderzoek naar de toepassing van buisleidingen voor groot- en kleinschalig vervoer (zoals kleinere containers in binnensteden).
Alternatieve vervoersvormen bestuderen, de automotive campus in Helmond kan sturend zijn. De provincie onderzoekt als ‘leading customer’ nieuwe mogelijkheden.
Zwaarder inzetten op vervoer over water, zeker nu het Seine-Scheldekanaal wordt gerealiseerd.

Aanpakken van de knelpunten op wegen
Op enkele knelpunten na is het wegennet in Brabant voldoende fijnmazig en wijdvertakt. Veel van de bestaande knelpunten worden veroorzaakt (door de aansluiting) op rijkswegen. D66 wil dat deze problemen worden opgelost voordat nieuwe provinciale wegen worden aangelegd.
Met het oog op volksgezondheid en veilig verkeer wil D66 op provinciale wegen in principe de maximum snelheid van 80 km/uur handhaven. Daarnaast willen we inzetten op innovaties zoals versneld invoeren van CO2 emissievrij rijden en het ontmoedigen van brommers op fossiele brandstof. D66 wil maatregelen ter verbetering van de doorstroming, de veiligheid en de oversteekbaarheid van de N65 ’s-Hertogenbosch-Tilburg.
De bereikbaarheid van grote en economisch belangrijke steden kan veel beter met innovatieve oplossingen. Voor verbetering van het wegvervoer wil D66 dat de provincie inzet op het versneld uitvoeren van Beter Benutten, projecten zoals InnovA58, smart mobility-projecten en andere projecten ter bevordering van de coöperatieve mobiliteit.

Inzetten op duurzame en innovatieve aanpak wegen en fietspaden
Bij grootschalig onderhoud en aanleg van en fietspaden zet D66 in op innovatie en duurzaamheid zoals het opwekken van energie uit asfalt, ´glow in the dark´-achtige belijning zodat minder lantaarnpalen nodig zijn, toepassen van hergebruikte en cradle to cradle (bouw)materialen, groene golf in het bijzonder voor vrachtverkeer en vorstvrij houden door warmte-koudeopslag.

Vliegverkeer
De uitbreiding van Eindhoven Airport is mogelijk mits het substantiële economische voordelen opleveren voor Brabant en de nadelen worden beperkt of gecompenseerd. Nadelen voor omwonenden en de regio zijn de verslechtering van de leefbaarheid en oplopende gezondheidsrisico´s. Ook de belasting van het wegennet en de parkeerproblematiek in de omgeving van het vliegveld zijn aanzienlijk. Tot nu toe heeft een te grote nadruk gelegen op de financieel-economische aspecten. D66 Noord-Brabant wil in het vervolgtraject nadrukkelijker de samenhang tussen de belangen van de inwoners, het milieu en de economie voor heel Brabant in deze discussie betrekken. D66Brabant wil de uitbreiding van Eindhoven Airport uitvoeren conform de aanpak uit de Greendeal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (duurzaam GWW).

D66 wil een mobiliteitsfonds
Het huidige provinciale ’Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur’ waarin in totaal € 750 mln gespaard wordt, wordt weer het Mobiliteitsfonds. D66 wil namelijk dat dit geld ook
beschikbaar is voor maatregelen t.b.v. de verbetering van bijvoorbeeld OV en fiets. Het door ons bepleite achterwege laten van de nieuwe wegverbinding Eindhoven – Helmond wordt met prioriteit hiervoor bestemd.

Veiligheid provinciale wegen verbeteren
D66 wil de veiligheid van provinciale wegen verbeteren. Voor kwetsbare groepen zoals motorrijders is weinig expliciete aandacht. Deze groepen vragen soms om specifieke voorzieningen zoals gesloten vangrails en belijning van wegen die niet in de ideale rijlijn op de baan ligt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018