Steun ons en help Nederland vooruit

We worden weer allemaal trots op onze landbouw

D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief en zonder overlast voor omwonenden.

Landbouw is voor Brabant een belangrijke economische sector, die bovendien divers is. De landbouw is in de laatste decennia sterk veranderd. Naast diversificatie, zoals biologische landbouw, is ‘high tech en grootschaliger ondernemen’ normaal geworden. Overheid, ondernemers en omgeving hebben hier niet tijdig en voldoende op ingespeeld waardoor op een aantal locaties in Brabant veel overlast is ontstaan terwijl de ondernemers worden geremd in hun innovaties. D66 vindt het tijd worden voor een andere kijk op landbouw. Landbouw is kennisintensief ondernemen om te voorzien in gezond en veilig voedsel. D66 vindt dat boeren met innovatieve en vooruitstrevende plannen de kans moeten krijgen hun vrijheid als ondernemer uit te oefenen, zij maken de sector in Brabant mooier en sterker.

D66 Noord-Brabant wil koplopers belonen met:
> Experimenteerzones waarin regels worden losgelaten en ruimte ontstaat voor innovatie. Altijd in goed overleg met de omgeving;
> Regelingen om duurzame innovaties en crossovers met andere sectoren te stimuleren. Een goed voorbeeld is het inzetten van creatieve ontwerpers bij het ontwikkelen van bedrijfsgebouwen.

Een toekomstbestendige en innovatieve agrarische sector
De Brabantse agrarische sector staat op een keerpunt, is toe aan verandering en vooruitgang. D66 wil dit faciliteren. Heldere kaders op het gebied van milieu en volksgezondheid zijn uitgangspunt, daarbinnen moet vrijheid voor ondernemen bestaan. D66 vertrouwt op de eigen kracht van ondernemers: zij weten het best in welke richting de sector moet gaan.

De Brabantse landbouw is koploper in innovaties die vervolgens weer geëxporteerd worden. De provincie moet ruimte geven voor innovaties door te sturen op doelen en effecten zoals de kwaliteit van de leefomgeving, niet op het voorschrijven van technieken. Indien nodig creëren we hiervoor experimenteerruimte.

Glastuinbouw concentreren
Brabant kent twee grote gebieden die zijn aangewezen voor glastuinbouw: in Deurne en in Dinteloord. D66 wil met het oog op samenwerking, innovatie en duurzaamheid de uitbreiding van glastuinbouw beperken tot deze twee centra. De provincie moet leidend zijn in het stimuleren van duurzaamheid en innovatie.

Innovatie in de veehouderij en toepassing BZV
Een deel van de veehouderij kiest voor vooruitstrevende bedrijfsconcepten die uit gaan van een sterke inbedding in de omgeving. Een ander deel kiest voor innovatieve, niet-grondgebonden productie. Beide groepen zoeken betere verdienmodellen voor duurzame voedselproductie en worden hierbij vaak onnodig gehinderd door regelgeving. D66 wil waar mogelijk onnodige regelgeving uit de weg nemen.

De huidige Brabantse zorgvuldigheidscore veehouderij (BZV) voorziet in het voorkomen van meer overlast voor burgers in het buitengebied maar is soms te beperkend voor agrarisch ondernemers met innovatieve (bedrijfs)plannen. D66 wil dat de provincie ondernemers met een heel hoge score op de BZV extra ondersteunt, bijvoorbeeld met een speciaal agrarisch innovatiefonds.

Iedereen is weer met plezier in het buitengebied
Voor D66 staat het beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats. Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming mee te nemen.

D66 ziet voor grootschalige melkveehouderij en niet-grondgebonden veeteelt alleen ruimte op locaties waar deze geen overlast veroorzaakt. Grootschalige agrarische bedrijven die niet grondgebonden zijn horen op agrarische bedrijventerreinen. Hier kunnen nieuwe concepten zich optimaal ontwikkelen zoals volledig gesloten bedrijfssystemen en benutten van stromen tussen plantaardige en dierlijke productie. Nieuwe stallen moeten bovendien voldoen aan hoge eisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu en moeten inpassing in de omgeving realiseren. Toename van het aantal dieren in Brabant is pas mogelijk als de overlast die dieren veroorzaken is opgelost.

Provinciale sturing mestverwerking
Het Rijk legt de boeren op hun mest te verwerken, de provincie moet dit ruimtelijk mogelijk maken. D66 ziet mestverwerking als een industriële activiteit die alleen op (agrarische) bedrijventerreinen kan plaatsvinden. Hierbij wil D66 bedrijven stimuleren die reststromen het meest optimaal weer als grondstoffen weten in te zetten (sluiten van kringlopen). D66 wil de scheiding van dikke en dunne fractie van de eigen mest op boerderijen toestaan zodat het mesttransport kan afnemen.

Agrarische leegstand aanpakken
D66 maakt zich zorgen over het groeiende aantal verouderde en lege stallen in het Brabants buitengebied. D66 wil naast sloop het herbestemmen van agrarische bedrijven en stallen eenvoudiger maken, mits de functies passen in het buitengebied. De provincie moet een rol pakken door innovaties op dit gebied te stimuleren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan plantaardige teelten door in de stallen klimaatkamers met LED-verlichting te plaatsen.

Verder wil D66 positieve prikkels creëren om de huidige leegstand te beperken, bijvoorbeeld in de BZV. Dit kan door nieuwbouw slim te koppelen aan sloop.

Verbinding versterken tussen landbouw en omgeving

Vertrouwen terugwinnen in het buitengebied
Lange tijd was het buitengebied het domein van de agrariër. Al enkele decennia zien we een verschuiving waarbij inwoners uit de dorpen en steden veel meer gebruik maken van dit buitengebied door er te wonen of te recreëren. Deze verschuiving leidt soms tot onenigheid. Dat draagt niet bij aan het gezonde, levendige buitengebied dat we voor ogen hebben. Vertrouwen is de basis voor dit gewenste buitengebied. De dialoog tussen agrariërs, omgeving en gemeente zoals deze is opgenomen in de BZV biedt kansen voor het herstellen van relaties in het buitengebied. De provincie moet hiertoe heldere kaders stellen voor initiatieven, transparante afwegingen maken en een goede dialoog ondersteunen. In een vroegtijdig stadium met elkaar plannen bespreken, waarbij de ondernemer open staat zijn plannen bij te stellen als de omgeving redelijke wensen heeft.

Initiatieven voor verbinding stad en land ondersteunen
Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs verder te versterken, moet de provincie voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, zorgboerderijen, voedselcoöperaties en kleinschalige recreatie. D66 juicht het openstellen van agrarische bedrijven voor scholen, omwonenden en toeristen toe. Het weer naar de stad toe brengen van de landbouw en andersom draagt bij aan onderlinge bekendheid en draagvlak.

D66 wil samenwerking tussen lokale afnemers en lokale producenten in stadslandbouw, buurtmoestuinen en teelten in leegstaande gebouwen faciliteren, zodat producten lokaal worden afgenomen en onnodig transport verminderd wordt. D66 wil dat de provincie belemmerende regels wegneemt.

Landbouw: weer Brabants trots
Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. D66 is daar trots op en wil dat die traditie meer uitgedragen wordt. Koplopers in de productie van gezond en duurzaam voedsel moeten de waardering krijgen die zij verdienen. Deelname van vooruitstrevende en innovatieve agrarische bedrijven aan Brabant Branding draagt hieraan bij. Het is voor veel Brabantse agrarische ondernemers moeilijk om in contact te komen met potentiële consumenten. D66 wil initiatieven nemen om dit gat te dichten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018