Steun ons en help Nederland vooruit

De financiën zijn op orde, dat willen we zo houden

De provincie Noord-Brabant kent op dit moment een goede vermogenspositie. Door de verkoop van Essent zijn stevige reserves opgebouwd. Een groot gedeelte is langjarig en risicomijdend belegd om het verlies aan dividend te compenseren. Een ander gedeelte is geïnvesteerd in onder andere de economische infrastructuur.

Na de recente instelling van 4 investeringsfondsen (natuur, breedbandontwikkeling, energie en innovatie), resteert nog een relatief klein bedrag dat in de komende bestuursperiode geïnvesteerd kan worden. D66 pleit ervoor dit bedrag te gebruiken voor duurzame energie en innovaties die gericht zijn op circulaire economie.

Daarnaast krijgt de provincie te maken met teruglopende budgetten waardoor het lastiger zal worden om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Internationale afspraken maken het lastig om het vermogen vrij in te zetten. Door wetgeving nemen de rendementen uit de beleggingen fors af.

Uitgangspunt voor D66 is een structureel sluitende begroting, zonder dat op de algemene reserve wordt ingeteerd. Wij zetten in op:

  • Een heldere definiëring van ‘algemene reserve’;
  • Een eerlijke verdeling van het provinciefonds (Rijksgeld voor de provincies). D66 wil dat de Brabander een gelijkwaardige bijdrage krijgt;
  • Budgettoewijzing in lijn met de grootte en het economisch belang van de provincie voor heel Nederland. Een voorbeeld: Brabant krijgt nu slechts 1,5% van de landelijke cultuursubsidies terwijl 15% van de Nederlandse bevolking in Brabant woont, die ca. 20% van het bruto nationaal product realiseert;
  • De kerntaken: overlap met de gemeentelijke taken wordt zoveel mogelijk voorkomen, taken die de provincie nu aanmerkt als ‘meekoppelend belang’ worden onderzocht op hun toegevoegde waarde en waar die toegevoegde waarde er niet is willen we dat de provincie ermee stopt;
  • Een nieuwe Agenda van Brabant. In de nieuwe versie wil D66 een duurzaam Brabant centraal stellen bij toekomstige investeringen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018