Steun ons en help Nederland vooruit

D66 geeft Brabant nieuwe energie

Toekomstige generaties moeten verzekerd zijn van voldoende energie. Daarvoor is de transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Dit maakt ons tevens minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit instabiele landen zoals Rusland en het Midden-Oosten. Energie vinden we overal om ons heen: in de wind, de zon, in het water en zelfs in ons afval. De opwekking van die duurzame energie blijft in Nederland achter. Voor D66 is dat onacceptabel. De provincie moet actief ruimte maken voor het realiseren van duurzame (decentrale) energieopwekking.

We willen op Europees en landelijk niveau naar 60% duurzame energieopwekking in 2030, en volledige duurzame energievoorziening in 2050. Tot 2030 moeten we grote inspanningen leveren. In die periode worden ook de grootste voordelen in termen van bijvoorbeeld banengroei gerealiseerd.

Energiebesparing: alle huishoudens zonder energierekening
D66 wil dat de provincie een programma opstelt dat energiegebruik in woningen en andere gebouwen reduceert. Door instrumenten als kennisdeling en een fonds moeten in 2030 alle woningen energieneutraal zijn. Een dergelijk plan stimuleert innovatie, biedt kansen aan ondernemers met nieuwe producten en levert de bouwsector veel werk op.

Energie uitwisselen en optimaal benutten
D66 wil dat de provincie de regie voert en de bronnen van warmte en koude inventariseert en communiceert. En dat zij vervolgens van gemeenten eist in hun bestemmingsplannen inzichtelijk te maken waar vraag en aanbod van warmte en koude via transport en (tijdelijke) opslag aan elkaar verbonden kunnen worden. De realisatie is onderdeel van de (her)inrichting van bedrijventerreinen en wijken.

Bij energieuitwisseling zijn de doelstellingen:
> Uitwissing waarbij hoge(re) temperaturen vooral voor de industrie zoveel mogelijk zonder fossiele brandstoffen opgewekt kunnen worden;
> Voorkomen dat warmteoverschotten in de natuur belanden en zo onbenut blijven voor verwarming van gebouwen of industriële processen.

Energie opslaan in de bodem
D66 ziet in warmtekoudeopslag (WKO) een goede manier van het verwarmen en koelen van gebouwen, omdat deze bijdraagt aan daling in het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee in een daling van de CO2-uitstoot. WKO is nu al één van de meest rendabele vormen van duurzame energie en heeft geen subsidie nodig. Wij willen dat de provincie de vergunningverlening kosteloos doet en hoge eisen stelt aan het rendement van de WKO-installaties. In het provinciale beleid worden samenwerking en afstemming bevorderd ten behoeve van collectieve opslag en om onderlinge beïnvloeding van WKO installaties te voorkomen. D66 is tegen extra belasting op het gebruik van grondwater voor WKO, omdat WKO-installaties in principe niet vervuilen.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet
D66 heeft veel waardering voor het werk van koplopergemeenten, energie-coöperaties en andere initiatieven. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol door het beschikbaar stellen van kennis en het wegnemen van belemmeringen in beleid.

Opwekking van hernieuwbare energie

Lokaal beslissen over windenergie
Niet de rijksoverheid maar provinciale en gemeentelijke overheden gaan over de locaties van (respectievelijk grote en kleine) windmolenparken. Wij zijn een voorstander van solitaire windturbines, mits deze worden geïnitieerd door de lokale bevolking en gesteund door de gemeenteraad. Deze initiatieven mogen niet strijdig zijn met bovengemeentelijke belangen. Wij willen dat de omgeving niet alleen deelt in de overlast, maar ook in de voordelen. De provincie stelt wat D66 betreft eisen aan financiële participatie van omwonenden bij windenergie.
Criteria voor het aanwijzen en toetsen van geschikte windlocaties zijn hinder (geluid, slagschaduw), veiligheid, cultuurhistorie en inpassing in het landschap. D66 ziet mogelijkheden voor windmolens in één lijn langs bestaande infrastructuur, zoals langs dijken, kanalen en snelwegen, maar zeker ook op bedrijventerreinen en in havens. D66 wil serieus kijken naar windmolens in bosrijke gebieden: de initiatiefnemer kan de inkomsten uit de windenergie immers gebruiken voor het beheer van de natuur.
Brabant kan dus meer bijdragen in het Energieakkoord dat de provincies met het Rijk hebben gesloten over de realisatie van 6000 MW windenergie op land in 2020.

Zonne-energie en waterkracht benutten
Het opwekken van energie uit de zon is bij uitstek de manier van duurzame energiewinning waarbij particulieren en ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen. D66 wil hiervoor meer ruimte bieden en waar mogelijk bestaande belemmeringen in ruimtelijk beleid wegnemen.
Waterkracht draagt bescheiden bij aan de energievoorziening, maar heeft een educatieve functie bij uitstek. Daarom wil D66 waar nodig belemmeringen voor waterkracht wegnemen en dit gelijkwaardig behandelen met andere vormen van duurzame energie.

Elektriciteit distribueren en opslaan
De huidige energiedistributie en -transportnetwerk zijn niet berekend op een hoge mate aan energieopwekking door particulieren. De opslag van energie is ook een uitdaging voor de komende decennia. De provincie moet de condities scheppen waarin initiatiefnemers niet alleen duurzame energie kunnen opwekken, maar ook kunnen opslaan en transporteren. D66 wil daarom dat de provincie ruimte (maar geen subsidie) geeft aan technische innovaties die opslag van duurzaam opgewekte energie mogelijk maken.

Biomassa optimaal benutten
D66 wil biomassa zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Het is ook aan de provincie om onnodige belemmeringen weg te nemen, zodat biomassa niet meer gezien wordt als afval, maar als (hoogwaardige) grondstof en energiebron.

Geothermie voor industrie en tuinbouw
D66 ziet vooral kansen voor geothermie in de industrie en de tuinbouw. De uitdaging van diepe aardwarmte als energiebron ligt in het veilig en rendabel maken, buiten drinkwaterwingebieden. Door geothermie te combineren met warmtenetten waarop industriële restwarmte kan worden aangesloten wil D66 de warmte nog efficiënter gebruiken. D66 wil de gemeenten verplichten tot onderzoek hiertoe bij bestemmingsplannen.

Innovatiekracht hernieuwbare energie stimuleren
Technische vernieuwingen op het gebied van hernieuwbare energie volgen elkaar in rap tempo op. Deze stroom van vernieuwingen zal door blijven gaan. Dit draagt bij aan de duurzaamheidambities die wij hebben en zorgt voor werkgelegenheid. De provincie moet dit stimuleren en als het nodig is de ruimte bieden om te experimenteren.

Schaliegas: laat maar zitten!
D66 laat het liefst het schaliegas voor altijd in de grond zitten. Als het Groninger gas op is, wij om eigen energiebronnen verlegen zitten en vooral de wintechnieken geen bezwaren meer opleveren kan weer over winning van schaliegas gesproken worden. Maar het is een fossiele energiebron, daarmee niet duurzaam en slechts een laatste alternatief.

Om in 2050 100% duurzame energie te gebruiken wil D66:
> Inzetten op alle vormen van duurzame energie;
> Ruimte bieden aan innovatieve oplossingen en dus geen technische details voorschrijven;
> Experimenteerzones creëren voor koplopergemeenten, zodat knellende regelgeving daar niet geldt;
> Een monitor waarmee de voortgang gemeten wordt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018