Steun ons en help Nederland vooruit

Versterken regionale economie & ruimte voor innovatie

De Brabantse economie levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie met 25% van ons Bruto Nationaal Product (BNP). Zowel de regio Eindhoven als de toegevoegde waarde van onze agrarische sector zijn belangrijke aanjagers voor heel Nederland.

In bijna alle provinciale plannen en besluiten speelt economie een rol. Zo is goede bereikbaarheid niet alleen een sociaal-maatschappelijk (reistijd) maar ook een economisch belangrijk vraagstuk. Goede bereikbaarheid (wat op veel meer manieren kan dan door meer asfalt) werkt kostenverlagend voor overheid en bedrijfsleven en trekt nieuwe bedrijvigheid aan. Een ander voorbeeld: het behoud van erfgoed, natuur en cultuur biedt de provincie aantrekkelijke woon- en werkomstandigheden. Kortom, D66 vindt dat natuur, cultuur, mobiliteit en de economie elkaar kunnen versterken.

D66 Noord-Brabant legt de prioriteit voor meer banen bij:
> Werk in alle delen van de provincie, de provincie Noord-Brabant is aanjager van de economische ontwikkeling;
> Het investeren van een deel van de Essentgelden in de regionale economie;
> Een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat scheppen.

Focus in regionale economie

Aantrekken bedrijven gericht op langetermijnperspectief
D66 maakt zich hard om de bestaande economische structuur duurzaam te versterken. Brabant timmert al goed aan de weg met de Agrifoodregio, Maintenance Valley, Brainport, Automotive, Life Sciences, Biobased Economy en Logistiek. Nog meer dan nu moet de provincie met het aantrekken van bedrijven de sterke kanten van de regio’s verder versterken. D66 kiest daarbij voor voldoende diversiteit en voor bedrijven die zorgen voor een duurzame toekomst. Dit om ook op lange termijn een gezonde en sterke economische regio te blijven.

Gezonde MKB is belangrijke motor van een duurzame Brabantse economie
Een aantal van de grootste Nederlandse bedrijven is gevestigd in Brabant. De kracht van de Brabantse economie, een bron voor innovatie, zit voor een deel in de combinatie van deze grote marktleiders en de flexibiliteit die het midden- en kleinbedrijf (MKB) kenmerkt. Het MKB is de motor voor werkgelegenheid op het platteland en is vaak honkvast. Die gebondenheid komt ten goede aan de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in de dorpen. De gebondenheid uit zich ook in ondersteuning van de samenleving, zoals sponsoring en stageplaatsen. Ambachten en vakmanschap spelen een belangrijke rol in de Brabantse economie en verdienen daarom meer waardering en meer aandacht in opleidingen, ook op hbo-niveau.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Een groen buitengebied groen houden, het erfgoed onderhouden en de infrastructuur optimaliseren, die maatregelen maken onze provincie aantrekkelijk voor Brabanders, toeristen en recreanten; en dat voert weer tot meer banen en een hogere omzet in het MKB.

D66 ziet voordelen in de internationale positionering van Brabant met als onderscheidende kenmerken de rijke cultuur (archeologische monumenten, Van Gogh, Jeroen Bosch et cetera) en de high tech industriële en agrarische complexen. ‘Brabant-branding’ draagt bij aan groei van zowel bedrijfsleven als toerisme.

Inzetten op innovatie

Experimenteerruimte voor bedrijven
D66 ziet creativiteit en innovatie als de pijlers van de Brabantse economie. Nieuwe initiatieven moeten een kans krijgen in een economie waarin iedereen individuele kwaliteiten kan ontplooien; van loodgieter tot laborante, van kapper tot chipontwerper. Daarvoor is ruimte nodig. De provincie moet actief haar rol spelen om die ruimte te maken.

D66 kiest daarom voor het creëren van experimenteerruimte voor bedrijven die activiteiten willen ontplooien waarvoor de regelgeving geen antwoord biedt.

Naast technische innovatie ook aandacht voor sociale innovatie
D66 streeft naar zowel technologisch als sociale innovatie. Productieprocessen en producten zij steeds onderwerp van vernieuwing. Dat moet ook gaan gelden voor de wijze waarop samenwerken binnen een organisatie wordt georganiseerd zodat arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de arbeid worden verbeterd. Sociale innovatie zoals nieuwe samenwerkingsvormen, beloningsstructuren en verdienmodellen zijn kernaspecten die leiden naar de benodigde technische innovatie. D66 zal dit onderwerp agenderen bij onder andere het innovatiefonds van de provincie en bij nieuw op te starten innovatie-initiatieven.

Brabant: dé provincie van de circulaire economie
De toekomst ligt in eigentijdse economische ontwikkelingen zoals de circulaire economie. Dit is een economisch systeem waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen zo groot mogelijk is met zo min mogelijk waardevernietiging. De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het versnellen van de overgang van de op fossiele brandstof gebaseerde economie naar de circulaire economie. Zij kan door inkoop innovatie stimuleren en de gemeenten in deze processen begeleiden. Onderzoek en bedrijfsleven moeten de biologische en technische kringlopen ontrafelen en voor nieuwe ontwikkelingen open staan. De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van productie, gebruik en verwerking van producten. Bedrijven zullen zowel bedrijfsprocessen als –modellen ingrijpend moeten veranderen. D66 wil dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven een thuis vinden.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) krijgt de opdracht bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van veranderingen die leiden tot sociale innovatie en een circulaire economie. Door bedrijven te ondersteunen bij het invoeren van duurzame inzetbaarheid blijft er werkgelegenheid voor mensen. Door het verbinden van bedrijven kunnen zij grondstofketens sluiten. Deze en andere manieren van steun stimuleren de circulaire economie en leiden tot een gezonde volhoudbare economie in Brabant.

Lanceren van duurzame economie monitor
D66 is voor een het lanceren van een Duurzame Economie Monitor waarin de ecologische, sociale en economische aspecten van de ontwikkeling naar een duurzame economie in elkaars samenhang worden gemeten en geëvalueerd. Bestaande monitorsystemen dienen hierbij als uitgangspunt en waar mogelijk zijn deze te integreren.

D66 Noord-Brabant wil sociale innovatie zoals:
> Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een leven lang leren;
> Het leren van ambachten en vakmanschap op hbo-niveau.

Gericht investeren in versterking economie

Deel Essentmiddelen gebruiken om banen te creëren
D66 wil dat de provincie meer doet om banen te creëren. Daarom moet een deel van de Essentgelden geïnvesteerd worden in de regionale economie, bijvoorbeeld door een fonds op het gebied van woningisolatie of innovaties in slimme zorg/slimmer leven.

Beter onderwijs in en voor Brabant
In Brabant ligt een van de slimste regio’s van de wereld. De scholen scoren in Brabant zeer goed. Redenen om trots te zijn op Brabant, maar geen reden om achterover te leunen. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Alle niveaus van onderwijs zijn daarom evenzeer belangrijk. D66 vindt het essentieel dat Brabanders goed zijn opgeleid voor het werk dat al in Brabant is of nog kan komen. In een snel veranderende wereld is het kennis- en vaardigheidsniveau van groot belang.

De mismatch op de arbeidsmarkt zorgt voor veel werklozen aan de ene kant en moeilijk vervulbare vacatures aan de andere kant. D66 ziet een belangrijke sleutel tot de oplossing in het provinciaal samenbrengen van de mbo- en hbo-opleidingen en bedrijven om gewenste vaardigheden en voorzieningen als stages, leerwerkplaatsen en banen op elkaar af te stemmen. Er is een groot tekort aan stageplaatsen, met name in het beroepsonderwijs. D66 wil dat de provincie in het ‘Triple helix’-overleg (tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs) nadrukkelijk wijst op de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven hierin. Ook willen we het bieden van stageplaatsen opnemen in de criteria om in aanmerking te komen voor subsidies of leningen uit de provinciale fondsen.

D66 wil dat de provincie overleg start om de opleidingen op alle niveaus beter op elkaar en beter op de behoefte van de arbeidsmarkt af te stemmen. De provincie moet blijven inzetten op slimme ambachtelijkheid, meer maakindustrie en een klimaat voor innovatie en start-ups. Daarvoor zijn kennis op conceptueel én uitvoerend niveau én de juiste vaardigheden nodig. Dit vergroot succesvol gebruik van kennis bij het creëren van werkgelegenheid. Het bevorderen en faciliteren van branche- en bedrijfsopleidingen is daarbij eveneens van belang.

Het onderwijs zal altijd rekening moeten houden met een steeds veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de behoefte aan werknemers die hun leven lang blijven leren. De ontmoeting tussen studenten en werkenden stimuleert bovendien de ontwikkeling van beide groepen. D66 kiest daarom voor afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door vakopleidingen die vraaggericht zijn, door stimulering van permanente opleiding en door om- en bijscholing.

Soms is niet de juiste combinatie van kennis/vaardigheden aanwezig op één plek. Een voorbeeld hiervan is de vertraagde opstart van een zogenaamde HighMed campus in Veldhoven. De provincie moet er voor zorgdragen dat de juiste kennis aanwezig is voor de speerpunten van haar economisch beleid.

Over de grens kijken en internationaliseren
Er zijn nog te veel belemmeringen om in België of Duitsland aan het werk te gaan. En dat terwijl Brabant grenst aan sterke economische regio’s. D66 wil werken in het buitenland makkelijker maken. En omgekeerd moet het voor Brabantse bedrijven makkelijker worden om werknemers uit Duitsland, België of elders aan te nemen.

In Europees verband wil D66 dat Brabant de samenwerking met Vlaanderen en het Roergebied verder verstevigt samen met de provincies Gelderland, Limburg en Zeeland. Onderwerpen van de agenda zijn economische samenwerking, rampenbestrijding, vervoer en transport en het wegnemen van belemmeringen voor het grensoverschrijdend werken en leven.

Sterk medisch cluster
D66 wil kansen voor de combinatie van onderwijs, innovatie en banen benutten. Bijvoorbeeld voor de groeikansen door een sterk medisch cluster te creëren: het koppelen bedrijven als Philips Health Care en Pivot park aan de huidige medische opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018