Steun ons en help Nederland vooruit

Volop aandacht voor cultuur, erfgoed en de maatschappij

Cultuur staat dicht bij de mensen en heeft daarmee veel directe invloed op de kwaliteit van het leven. Cultuur ontwikkelt en verbindt mensen. We ontlenen onze identiteit aan cultuur. Cultuur beïnvloedt de kwaliteit van leven, het ontspannen, wonen en werken en de woonplaatskeuze. D66 kiest voor:

  • een culturele sector in Brabant die mee kan op internationaal hoog niveau;
  • een visie op het erfgoed dat de provincie moet helpen behouden;
  • het vergroten van leesvaardigheid en mediawijsheid;
  • investeren in innovaties op het gebied van slimme zorg en slim leven;
  • iedereen in de samenleving respecteren en betrekken.

Cultuur als vliegwiel voor creativiteit & innovatie
In de visie van D66 speelt cultuur een cruciale rol in de ontwikkeling van Brabant, daagt mensen uit tot nadenken, biedt een alternatieve kijk op de wereld en treedt buiten de gebaande paden. En dit zijn precies de randvoorwaarden die horen bij creativiteit en innovatie. Werkelijke vernieuwingen in producten en diensten komen immers niet voort uit de herhaling maar uit het anders doen van hetzelfde. D66 wil dit stimuleren.

D66 vindt het belangrijk voor ons vestigingsklimaat dat de Brabantse culturele sector mee kan op internationaal hoog niveau. Dit is van belang voor de ‘mindset’ van Brabanders, voor bedrijven en (kennis)werkers uit Nederland en de rest van de wereld die Brabant aantrekkelijk vinden om zich te vestigen. Wij willen dat de provincie ontmoeting tussen kunstenaars stimuleert om kennis te delen, elkaar te inspireren en om zakelijke kennis te bundelen. Door te investeren in toptalenten wordt de algehele kwaliteit verhoogd waardoor meer subsidie van Den Haag naar Brabant zal vloeien.

Via het Brabant-C-fonds investeert de provincie nog tot circa 2019 in het verhogen van de zakelijke kennis in de culturele sector en in het aangaan van relaties van kunstenaars met andere disciplines en andere subsidieverleners. Na deze periode neemt de provincie mogelijk een bescheidener rol aan, gebaseerd op een grote toegevoegde waarde voor de kunst- en cultuursector. D66 wil een breed en open debat om die nieuwe rol en toegevoegde waarde van de provincie duidelijk te krijgen en te koppelen aan de financiële mogelijkheden.

Kunst in de openbare ruimte is een vorm van cultuur waarmee je gemakkelijk in contact komt. Wij willen de mogelijkheden voor landkunst verder benutten op plekken waar veel mensen komen.

Een erfgoedvisie opstellen om scherpe keuzes te maken
Erfgoed verbeeldt een deel van de Brabantse identiteit, het bijhorende verhaal vertelt de geschiedenis die kenmerkend is voor de omgeving. Erfgoed ondersteunt de identiteit en is ook een trekker voor toerisme en mogelijk economische drager voor landgoederen en landschappen. Met Essentgelden is al fors geïnvesteerd in erfgoed, vooral in ‘stenen’ en het verhaal. Volgens D66 kan dit beter. De provincie moet een visie ontwikkelen over wat de moeite van het behouden waard is. Op die manier kunnen we scherpe keuzes maken in te bewaren en te ontwikkelen erfgoed zoals monumenten voor de toekomst.

D66 wil investeren in cultuur als onderdeel van ons vestigingsklimaat door bijvoorbeeld:
> Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen kunstenaars te stimuleren;
> Een breed en open debat over de rol van de provincie in cultuur;
> Landkunst als vorm van kunst die veel mensen bereikt.

Maatschappelijke betrokkenheid en dichtbij georganiseerd
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 nog meer leidend in het sociale domein door de drie grote transities; invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo. De provincie moet op dit gebied terughoudend zijn. De provincie heeft een wettelijke taak ten aanzien van het bibliotheekwezen, heeft een toegevoegde waarde in de kruisverbanden tussen maatschappij en economie en heeft de regievoering op het leefklimaat in de provincie. D66 vindt welzijn en gezondheid leidende begrippen.

De wettelijke taken ten aanzien van bibliotheken zijn belegd bij Cubiss. Wij ondersteunen met nadruk de programma’s die gericht zijn op leesvaardigheid en mediawijsheid (het vinden en verwerken van een overvloed aan informatie). Deze programma’s zijn een goed wapen tegen een dreigende tweedeling in de maatschappij tussen hen die gemakkelijk informatie verwerken en hen die moeite daarmee hebben. D66 wil in het bijzonder aandacht voor de positie van volwassenen en ouderen op het gebied van mediawijsheid.

Door demografische ontwikkelingen en bezuinigingen in de gezondheidszorg wachten forse uitdagingen op het vlak van gezond thuis wonen. Hoopgevende ontwikkelingen zijn nieuwe vormen van zorgaanbod en –inkoop in zorgcoöperaties en projecten op het gebied van Slimmer Leven. D66 wil dat de provincie een fors deel van het innovatiebudget gaat inzetten op deze gebieden en zo door innovatie bijdraagt aan deze maatschappelijke opgave. D66 wil dat de provincie haar invloed gebruikt om experimenteerruimte te krijgen bij het Rijk voor beloftevolle zorgprojecten die buiten de huidige regelgeving vallen.

Vergrijzing en een toenemende trek naar de steden zorgen in delen van Brabant voor bevolkingskrimp. Zij kunnen een bedreiging vormen voor de leefbaarheid, denk aan het voorzieningenniveau, het verenigingsleven en OV. In het verleden heeft de provincie fors geïnvesteerd in Integrale Dorpsontwikkelingsprogramma’s (IDOP’s). Hoewel succesvol, wil D66 dat de provincie dit soort plannen aan de verantwoordelijke gemeenten laat. D66 pleit voor een provincie die de gebiedsregie voert zodat problemen in kaart worden gebracht en probleemeigenaren worden benoemd. We willen niet dat de provincie op de stoel van gemeenten gaat zitten.

D66 wil dat Brabant een open visie houdt en iedereen in de samenleving respecteert en betrekt. Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.

D66 wil iedereen respecteren en betrekken
In het boek ‘Het nieuwste Brabant’ start de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, een gesprek over de toekomst van de provincie. Het bevat een serie verhalen van diverse mensen. Het zijn vrijwel allemaal allochtone Brabanders. D66 wil het gesprek over onze toekomst
met íedereen voeren die wil helpen bouwen aan de toekomst van Brabant.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018