Steun ons en help Nederland vooruit

Slagvaardig bestuur en goed georganiseerde democratie

Waar overheidslagen elkaar raken in de uitvoering van hun taken wil D66 heldere afspraken over de vorm van samenwerking. Samenwerken in een netwerkrelatie zien wij als een Brabantse kwaliteit die bestuurlijke onduidelijkheid kan voorkomen. Die samenwerking dient wel gebaseerd te zijn op de taken en verantwoordelijkheden die partners hebben. Zo blijft de provincie optreden als gebiedsregisseur en blijft zij verantwoordelijk voor het toezicht op gemeenten. Ook mag samenwerking niet gebaseerd zijn op aanname dat een financieel krachtige partner de problemen van een andere partij helpt oplossen. De samenwerking dient dus gebaseerd te zijn op het feit dat samen meer kwaliteit wordt bereikt dan afzonderlijk.

D66 kiest voor:
> Een nieuwe ‘Agenda van Brabant’;
> Meten van het effect van provinciaal beleid;
> Regelgeving op hoofdlijnen en te bereiken effecten;
> Betrekken van Brabanders bij beleidstrajecten;
> Evaluatie van subsidies e.d. na uiterlijk drie jaar, voordat over voortzetting wordt besloten.

De provincie stimuleert gemeenten slagvaardig te zijn
D66 wil een provincie die niet aarzelt met ingrijpen bij gemeenten die hun taken of beloften niet nakomen, of als gemeenten door onderlinge concurrentie dreigen het belang van de inwoners uit het oog te verliezen. Door het gegroeide takenpakket van gemeenten is de noodzaak van gemeentelijke slagkracht toegenomen. Te kleine gemeenten zijn vaak niet in staat deze taken met kwaliteit uit te voeren. Wij willen dat gemeenten vooral zelf het initiatief nemen om te komen tot oplossingen. De provincie ziet erop toe dat de gekozen oplossingen democratisch zijn en goed zijn afgestemd met de gemeenteraden. De provincie grijpt in als gemeenten er zelf niet uit komen. D66 zet in op de volgende punten:

 • Wij versterken de kennisfunctie van de provincie, gericht op de provinciale verantwoordelijkheidsgebieden. Aan de ene kant om de besluitvorming van Provinciale Staten beter te ondersteunen, aan de andere kant om deze kennis aan te bieden aan andere overheden (in het bijzonder gemeenten) en maatschappelijke partners;
 • D66 wil dat er een breed spectrum aan vergelijkingscijfers komt dat duidelijk maakt hoe succesvol elke Brabantse gemeente is. Hierin willen we ook sociale indicatoren opnemen zoals het succesvol invoeren van de drie transities in de zorg en het handelen in regionale context. Met deze gegevens krijgen we sterk afwijkende gemeenten eerder in beeld en gaat de provincie met ze in gesprek. De provincie kan hiermee beter invulling geven aan de toezichthoudende rol.

De provincie verbetert haar eigen werkwijze
D66 zet in op de volgende punten:

 • de discussie starten en afronden over het betrekken van Brabanders bij het begin van beleidstrajecten;
 • samenwerking met de omliggende gebieden. Brabant is geen eiland. Op economisch vlak kent Brabant al enige samenwerkingsverbanden. D66 wil deze verder uitbreiden, bij voorbeeld op financieel en bestuurlijk gebied;
 • een onderzoek naar de bestuurskracht van de provincie in lijn met de gemeentelijke bestuurskrachtonderzoeken;
 • een nieuwe Agenda van Brabantse kansen en bedreigingen;
 • de verantwoording op beleidsprestaties verbeteren zodat meer inwoners kennis kunnen nemen van de successen van de provincie;
 • sterker inzetten op het toetsen en evalueren van het beleid van de provincie. Niet om mensen af te rekenen, maar om effectiever te zijn met onze acties en om vastgeroeste patronen te doorbreken. Stilzwijgende voortzetting van oud beleid en continuering van subsidies maken plaats voor open discussies over de maximalisering van het maatschappelijk rendement op elke uitgegeven euro;
 • regels die gericht zijn op het bereiken van effecten, niet op het voorschrijven van middelen. Overbodige regels moeten afgeschaft worden. De overblijvende regels moeten goed gehandhaafd worden;
 • D66 wil dat de coalitiefracties alleen op hoofdpunten een coalitieakkoord sluiten en het verdere collegeakkoord laten invullen door hun gedeputeerden. Daarmee ontstaat meer ruimte voor maatwerk en voor tussentijdse bijsturing van het coalitieakkoord en krijgen de Provinciale Staten een grotere rol in beleidvorming. Dit proces versterkt de provinciale democratie;
 • D66 wil dat het algemeen bestuur van alle samenwerkingsverbanden waarin de provincie een rol heeft, bestaat uit volksvertegenwoordigers.

Informatie verschaffen
Wij willen dat de provincie de gemeenteraden helpt door verschaffen van gemeente-overstijgende informatie. Wij denken hierbij aan een benchmark. Hierin worden gemeenten met elkaar vergeleken, bijvoorbeeld wat betreft hun uitgaven over meerdere beleidsvelden.
Als gemeenten teveel uit de pas lopen, willen wij dat de provincie een verklaring vraagt. Als er geen goede verklaring is, moet de provincie ingrijpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018