Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Ulvenhoutse bos moet beschermd blijven – Janneke van Kessel

Voorzitter,

Het Ulvenhoutse bos is een prachtig natuurgebied vlakbij Breda met een grote meerwaarde voor haar omgeving. Er vindt volop recreatie plaats, maar het heeft ook een hele belangrijke hydrologische functie en fungeert het als wateropslag en bufferzone in tijden van extreme neerslag.

Het Ulvehoutse bos kent kwetsbare natuurwaarden die lijden onder een te hoge stikstofdepositie, en het gebied is daarmee gevoelig is voor verdroging, verzuring en/of vermesting. Om deze negatieve effecten tegen te gaan, hadden we een ambitieus landbouwbeleid ten behoeven van stikstof reductie en de gebiedsgerichte aanpak. We waren bezig onder leiding van gedeputeerde Grashoff om meer en betere natuur te ontwikkelen. Sinds mei is er een nieuw bestuur en D66 heeft veel zorgen of deze aanpak een goed vervolg krijgt. Na het ambitieuze landbouwbeleid en de actieve aanleg van meer natuur zou er namelijk nog een ambitieuze aanpak moeten komen voor de industrie, mobiliteitssector en consumenten wat betreft stikstofreductie. En het is belangrijk dat de samenhangend natuurherstelaanpak voortgang krijgt. In de vorige vergadering stelde gedeputeerde Smit ons nog niet gerust; we kijken dan ook hoopvol uit naar de visie van gedeputeerde Ronnes. Een multidisciplinaire aanpak vanuit verschillende sectoren is noodzakelijk om de Brabantse natuur gezond te houden.

Er is rondom Brabants oudste bosgebied, flink wat onrust ontstaan nadat in dit huis is benoemd dat wordt verkend of aanpassing van Natura-2000 gebieden in Brabant, uitvoerbaar is. Dit is voor D66 volstrekt onacceptabel. Er dient niet getornd te worden aan de beschermde status van Brabantse natuurgebieden. Tevens zou het onbehoorlijk zijn tegenover al onze maatschappelijke partners die de laatste jaren hard aan het werk zijn om natuurherstel in dit gebied te realiseren. En wij wijzen in dit kader ook graag op de in de Bredase gemeenteraad aangenomen motie die uitspreekt dat het Ulvenhoutse bos beschermd moet blijven. Er ontbreekt kortom draagvlak (met klemtoon uitspreken) om de N2000 status te heroverwegen. Dit vraagt dat ook we als provincie uitdragen dat we geen verslechtering in de status van Brabantse natuur wensen. Daarom dienen wij hiertoe samen met GL een motie in.

Het wegnemen van de beschermde Natura – 2000 status zou dan ook haaks staan op de eerder uitgesproken inzet die via de visie klimaatadaptatie is weergeven. Er tekent zich dus een tegenstelling af tussen wat er in het voorliggende stuk staat en wat Gedeputeerde Staten moet uitvoeren. Kan de Gedeputeerde aangeven aan welke kant van deze tegenstelling zij gaat staan? In de media hebben we afgelopen week kunnen vernemen dat “alle ongerustheid voorbarig is hieromtrent en er blijvend wordt geïnvesteerd. Kun u dat hier bevestigen?

Tot zo ver voorzitter.