Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2021

Schone Lucht Akkoord – Janneke van Kessel

Voorzitter,

Het inademen van gezonde schone lucht is van letterlijk levensbelang voor ons allen. En de effecten van vervuilde lucht op onze gezondheid liegen er niet om, onderzoek na onderzoek bevestigen dat. Het probleem is complex, internationaal en treft verschillende sectoren: verkeer, industrie, en te veel dieren in intensieve veehouderij Brabant.

We moeten streven naar maximale gezondheidseffecten en dat betekent dat het ambitieniveau verder omhoog mag. De huidige vastgestelde WHO normen voor Stikstofdioxide en Fijnstof dateren vanuit 2004 en 2005. Nieuwe inzichten op het gebied van gezondheidseffecten hebben geleid tot een herziening van deze normen. De gezondheidskundige advieswaarden liggen beduidend lager dan de huidige wettelijke waarden. Uit het NSL rapport en de presentatie van zojuist, lijkt het net dat er nog maar enkele knelpunten zijn waarop we de luchtkwaliteitsnormen overschrijden, maar doordat dit verouderde normen zijn is het werkelijke probleem veel ernstiger dan hier geschetst.

D66 zou graag zien dat er rekening wordt gehouden met bv geadviseerde afstandsnormen tussen nieuwe veehouderijbedrijven en gevoelige objecten zoals woonwijken, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de effecten van endotoxines, zoönozes en secundair fijnstof.

Dan een aantal specifieke vragen aan de gedeputeerde over de uitvoeringsagenda zelf:

Gezien in de presentatie doen nog niet alle Brabantse gemeenten mee met het Schone Lucht akkoord. Doen de gemeenten in Zuidoost Brabant, een veedichte regio, inmiddels ook allemaal mee?  Zo nee, wat heeft de gedeputeerde gedaan of gaat zij doen om deze gemeenten te overtuigen om mee te doen?

Tevens: Kan de gedeputeerde me vertellen wat invulling van de rol van de provincie als bevoegd gezag precies behelst?

In de uitvoeringsagenda wordt gestreefd naar het koppelen van luchtkwaliteitsdoelen aan andere maatschappelijke opgaven:

Zoals de energietransitie; Betekend dit dat we dan dus extra inspanningen kunnen verwachten vanuit GS in het nieuwe uitvoeringsprogramma Energie? Hoe gaan deze inspanningen eruit zien, kan u daar al iets van vertellen?

Als laatste mobiliteit:

Is er al inzicht in de effecten van de Coronapandemie en het vele thuiswerken op luchtkwaliteit? Minder verkeer betekend minder schadelijke uitstoot. Er zouden extra maatregelingen moeten komen om het zoveel mogelijk thuiswerken ook na de corona periode vast te houden. Gaat de gedeputeerde zich hiervoor inzetten?

Tot zo ver.