Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 januari 2020

Robuuste en gezonde natuur: EVZ’s cruciaal

Voorzitter,

Goed om te vernemen dat het College zo actief bezig is met de realisatie van de Ecologische verbindingszones. Een belangrijk onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant. Voor D66 is het belangrijk te zien dat de Gedeputeerde hierop doorpakt. Door het onderling verbinden van de natuurgebieden in Brabant kunnen soorten zich verspreiden waardoor populaties steviger en gezonder worden. Geïsoleerde dierpopulaties zijn minder robuust en slechter bestand tegen negatieve invloeden van buitenaf. Doordat de Brabantse economie op volle toeren draait neemt de druk op natuurgebieden toe, met versnippering al resultaat. Dit willen wij voorkomen.

Robuuste Brabantse natuur is immers ook een cruciaal onderdeel van een gezonde leefomgeving voor de Brabanders zelf.

Natuurgebieden fungeren als luchtfilter door het wegvangen van fijnstof, als CO2 opslag en hebben een bufferfunctie als het gaat om het omgaan met verschillende weers- en klimaatinvloeden. Zoals extreme hitte, langdurige droogte en extreme neerslag. En dragen zo bij aan een gezonde leefomgeving.

Goed om te zien dat er concreet stappen genomen worden om onze ambitie van een gerealiseerd NNB voor 2027 te behalen. De uitvoering hiervan mag wat ons betreft niet stagneren. Om de ingezette koers en het hogere realisatietempo voort te zetten, is het dan ook noodzakelijk de subsidie voor gemeenten te verhogen van 50% naar 75%.

Dat door voortschrijdend inzicht nu een aantal hectaren die aangewezen waren als EVZ komen te vervallen, omdat ze of al binnen een natuurgebied vallen of als NatuurnetwerkBrabant zijn aangewezen, is voor ons logisch. De huidige EVZ opgave is immers gebaseerd op kaarten van 25 jaar geleden en welke nu worden geactualiseerd. Het gaat ons er om dat we de afgesproken biodiversiteitsdoelen behalen binnen de afgesproken termijnen. Hierop zullen wij dan ook actief blijven toezien. Ik wil dan ook aan de gedeputeerde vragen: hoe gaat u ons hiervan op de hoogte houden?

D66 steunt dan ook de voorliggende beleidsaanpassing.

Maar we hebben daarbij wel meteen een aantal kanttekeningen en opmerkingen:

  • Momenteel is nog niet inzichtelijk welke delen van de EVZ komen te vervallen. D66 vindt het belangrijk dat de hectaren die komen te vervallen helder verantwoord worden. Daaruit moet blijken dat door het vervallen van de betreffende hectaren de migratiemogelijkheden van de gestelde doelsoorten niet afnemen. En al zeker niet dat het ten koste gaat van het ecologisch functioneren ervan.
  • D66 vindt het essentieel dat het proces van de actualisatie en herijking samen met de betrokken maatschappelijke partners, zijnde de 4 waterschappen, terrein beherende organisaties en anderen in het werkveld, zeer zorgvuldig verloopt. Een goede onderlinge afstemming zorgt ervoor dat kennis en ervaring uit de praktijk niet verloren gaat.
  • Verder wil D66 dat er geen EVZ’s worden geschrapt waar momenteel al burgerinitiatieven gestart zijn. Het kan niet zo zijn dat een voorheen aangewezen gebied, waar al volop gestart is met de inrichting of bv burgerinitiatieven lopen alsnog niet worden gerealiseerd. Graag een toezegging hierop van de gedeputeerde.

Vervolgens willen wij richting de gemeentes het signaal geven: ga aan de slag! We willen geen slecht gedrag belonen, want feitelijk is de subsidieverhoging alleen nodig omdat de aanmeldingen van gemeenten de laatste jaren zijn achterbleven. De realisatie van de provinciale opgave voor ecologische verbindingszones een is gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, waterschappen en gemeente. Wij verwachten dan ook van alle spelers voldoende inzet. Hoe denkt de Gedeputeerde de gemeenten aan te moedigen aan de slag te gaan?

D66 ziet graag dat er onderzoek gedaan wordt naar alternatieve manieren waarop gemeentes gestimuleerd kunnen worden om te investeren in de ontwikkeling van EVZ, buiten het verhogen van het subsidie percentage. Uit de onderzoeksrapportage van 2017 bleek dat de inzet en gewilligheid van gemeenten tot overgaan van investeren in natuur afhankelijk is van veel verschillende factoren. De provincie deelt geen cadeautjes uit, we moeten als overheid allemaal actief bijdragen aan een prettige, mooie en gezonde leefomgeving voor de Brabanders en daarbij de realisatie en het behoud van onze Brabantse natuur. Door zorgvuldige inzet van middelen blijft er meer ruimte over om bv ook op andere vlakken in natuur te investeren. Daarom dienen wij samen met de VVD een motie in.

Voor D66 is het belangrijk dat de opgaven voor klimaat, natuur en water integraal worden benaderd en meegenomen bij de actualisatie van de kaarten en later de lijst prioritaire soorten. Onze vraag is dan ook hoe het college dit gaat borgen?

Als afsluiting voorzitter: Het is dus goed om te zien dat de gedeputeerde doorpakt. Hiermee wordt een in het bestuursakkoord gestelde ambitie gerealiseerd en zijn we op weg naar een gezondere leefomgeving in Brabant. Met een diverse en robuuste natuur. Maar in het proces moet het doel niet verloren gaan. Vandaar onze vragen aan de Gedeputeerde. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar zijn antwoorden.