Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

Raakt de Kampina verstikt?

Schriftelijke vragen van Statenlid Femke Dingemans
– 19 juni 2018

Geacht College,

Op 18 juni jl. berichtte Omroep Brabant dat de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten een petitie starten, nadat de gemeente Oirschot een vergunning heeft afgegeven voor een vestiging van een ‘megastal’ vlakbij natuurgebied de Kampina. Daarmee ontstaat namelijk een nieuwe bron van verontreiniging door onder meer stikstof, dichtbij een kwetsbaar Natura2000-gebied.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het College:

  1. Welke rol heeft de provincie bij het mogelijk maken van deze nieuwe agrarische activiteit, in relatie tot de Wet Natuurbescherming en de daaruit voortvloeiende Problematische Aanpak Stikstof (PAS)?
  2. Valt deze geplande agrarische activiteit binnen de grens van maximaal 0,05 mol/ha/jaar die rondom overbelaste Natura 2000-gebieden zoals de Kampina & Oisterwijkse Vennen door de provincie wordt uitgegeven, zoals aangegeven in uw Statenmededeling van 17 april jl.?
  3. Welke instrumenten heeft het College om desgewenst in te grijpen in dit proces van vergunningverlening?

    De provincie heeft een Beheerplan voor de Kampina & Oisterwijkse Vennen opgesteld. Op de website www.brabant.nl staat hierover te lezen: “De voornaamste bedreigingen voor soorten in Kampina & Oisterwijkse Vennen zijn verdroging en stikstofdepositie. Het gebruik van het omliggende gebied voor landbouw, industrie en verkeer, zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en het ondiepe grondwater en heeft een negatief effect op planten en dieren. In Kampina & Oisterwijkse Vennen bestaan in de toekomst daarom beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten die stikstof veroorzaken.”
  4. Hoe verhoudt de nu vergunde agrarische ontwikkeling in Oirschot zich tot het Beheerplan van de provincie voor de Kampina & Oisterwijkse Vennen?
  5. Past de vestiging van een stal waarin tot 16.000 varkens kunnen worden gehouden, binnen de ‘beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten die stikstof veroorzaken’?
  6. Is het College bereid om met de betrokken agrarische ondernemer Van Hal in gesprek te gaan om te inventariseren of hij zijn ambities op een andere locatie zou willen realiseren?

Wij zien uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Femke Dingemans

UPDATE: 21 augustus 2018 zijn deze vragen beantwoord, klik hier om ze te downloaden.

Thema

Kwaliteit van het landelijk gebied

Voor D66 staat het beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats. Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming mee te nemen. D66 ziet mestverwerking als een industriële activiteit die alleen op (agrarische) bedrijventerreinen kan plaatsvinden. Hierbij wil D66 bedrijven stimuleren die reststromen het meest optimaal weer als grondstoffen weten in te zetten (sluiten van kringlopen).
Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs verder te versterken, moet de provincie voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, zorgboerderijen, voedselcoöperaties en kleinschalige recreatie. Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. D66 is daar trots op en wil dat die traditie meer uitgedragen wordt.

Lees meer