Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Stank en geluidsoverlast Moerdijk

Op 19 december 2014 heeft Hart van Moerdijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. Hun verhaal had volledig betrekking op de “voortdurende stank (en geluids-) overlast in Moerdijk”.
Bij behandeling van de Havenstrategie Moerdijk in Provinciale Staten is ook ingegaan op de overlast in Moerdijk. Op 4 november 2014 gaf uw college in haar Statenmededeling de stand van zaken van de opvolging van de bespreking van de Havenstrategie. Hierin lezen wij onder andere “De bedrijven in Moerdijk waarvoor ons college bevoegd gezag is, werken onder een geldige en actuele Wabo-vergunning. Voorkomen van geurhinder is nooit geheel mogelijk, wel wordt een aanvaardbaar niveau vastgelegd in de vergunning en wordt hier toezicht op gehouden.” en “De provincie heeft veel geïnvesteerd in de uitvoering, specifiek in de actualiteit van vergunningen om daarin de best beschikbare technieken op te nemen.” Ook lezen we daarin over 25 e-noses, die real-time veranderingen in de luchtkwaliteit signaleren en bovendien behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van “finger prints” (huisgeuren).
Naar aanleiding op bovenstaande hebben de fracties van D66, GroenLinks en de VVD vragen gesteld.

Door: Anne-Marie Spierings (D66), Theo Bouwman (GroenLinks) en Martijn van Gruijthuijsen (VVD)
Datum vragen: 8 januari 2015
Datum antwoorden: 27 januari 2015

Gepubliceerd op 08-01-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018