Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over invloed toename intensieve veehouderij in Markdal

In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark.
Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in het Markdal is de regio gekomen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak, met ruime steun van de provincie. Doel is om samen economische, ecologische en landschappelijke doelen te realiseren in dit mooie gebied.
Intensivering van veehouderij vlak over de grens kan, na twintig jaar plannen maken, roet in het eten gooien. Lucht en water raken (extra) vervuild met meststoffen. Natuurbeheerders stellen dat de Vlaamse overheid de gevolgen van die agrarische activiteiten voor de waterkwaliteit onderschat.
De waterkwaliteit in dit stroomgebied voldoet nu al niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water, waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
De fracties van GroenLinks, D66 en de SP hebben daarom vragen aan GS gesteld.

Door: Femke Dingemans, Hagar Roijackers (GroenLinks) en Maarten Everling (SP)
Datum vragen: 25 februari 2017
Datum antwoorden: 14 maart 2017

Gepubliceerd op 06-03-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018