Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2015

Provincie vindt Milieueffectrapport nodig voor MACE

Gedeputeerde Staten vinden een Milieueffectrapportage (MER) nodig voor de vergunningsverlening voor de mestverwerkingsinstallatie van MACE in Sint Anthonis. Vanwege de grote maatschappelijke onrust in Landhorst streven Gedeputeerde Staten naar transparante besluitvorming met voldoende inspraak, ook op de milieueffecten.

MACE wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen met een capaciteit van 500.00 ton per jaar op de locatie van een voormalige veehouderij nabij Landhorst. Vanwege de omvang van het initiatief en de vele intensieve veehouderijen in de buurt is er grote maatschappelijke onrust ontstaan in Venhorst en vooral Landhorst.

Inspraak

Via een MER-procedure verzekeren Gedeputeerde Staten zich ervan dat alle betrokkenen voldoende inspraak hebben en dat de milieuonderzoeken volledig zijn. Verkeersaantrekkende werking, geuroverlast, fijn stof en effluentlozing, evenals cumulatieve effecten worden in een MER vergeleken met de autonome ontwikkeling. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling):”Ik vind het belangrijk dat een onafhankelijke Commissie-MER de milieueffecten toetst, met de bijbehorende gelegenheid tot inspraak. Zo zorgen we voor een zeer zorgvuldige beoordeling van de vergunning.”

Voor hun besluit hebben Gedeputeerde Staten advies ingewonnen bij het Waterschap Aa en Maas, het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, Mobilisation for the Environment en de klankbordgroep MACE. Het waterschap ziet geen reden om een MER te verlangen, maar heeft wel onzekerheden over schone lozingen in het oppervlaktewater. De drie andere adviserende instanties hebben om verschillende redenen aangegeven wel een MER nodig te vinden.

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) acht een MER overbodig omdat alle milieuaspecten voldoende aan bod zouden komen in het reguliere vergunningstraject. Het reguliere vergunningstraject biedt volgens Gedeputeerde Staten echter onvoldoende zicht op de totale milieueffecten en geeft betrokkenen minder mogelijkheid tot inspraak.

Lichte vertraging

Indien de Commissie-MER positief adviseert, zal het totale vergunningstraject voor MACE slechts lichte vertraging hebben. De MER kan namelijk parallel opgesteld worden aan het reguliere vergunningstraject. Bij de milieuonderzoeken zal aandacht zijn voor alle facetten waaronder water, verkeer, gezondheid. Hierbij kijkt de Commissie-MER of alle milieueffecten voldoende in beeld zijn gebracht.

 

Persbericht Provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl/pers) d.d. 30 september 2015