Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

Oproep agendering Nota Mobiliteit en Ruimte

Afgelopen dinsdag 14 juni 2011 heeft minister Schultz de nieuwe Nota Mobiliteit en Ruimte aan de pers gepresenteerd.
De Noord-Brabantse D66-fractie kan niet anders dan constateren, dat in deze nota heel veel op Noord-Brabant afkomt: nieuwe hoogspanningsverbindingen door West-Brabant en over het Hollandsch Diep, energieopwekking op/bij Moerdijk, zoeken naar windenergie in West-Brabant, twee locaties voor gaswinning in midden-Brabant, en een inrichting voor militaire activiteiten met explosieven. Ook de infrastructuur gaat behoorlijk op de schop met wegverbredingen door heel Brabant, studies voor alternatieven van goederenvervoer per spoor en buisleidingenstroken door heel Brabant.

Het kabinet heeft besloten de inspraak over deze voor onze provincie zo belangrijke nota in de zomer te laten plaatsvinden; van 3 augustus tot 14 september. Vóór de sluiting van deze inspraaktermijn komen wij als Provinciale Staten niet meer bijeen met uitzondering van de komende vergadering per 1 juli a.s. De Noord-Brabantse D66-fractie is van mening, dat het gezien de vele ontwikkelingen die onze provincie aangaan van het grootste belang is dat Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten een richtlijn meegeven voor de formele inspraakreactie.
De Noord-Brabantse D66-fractie roept daarom de andere PS-fracties op ons voorstel te steunen nog vóór het zomerreces de Nota Mobiliteit en Ruimte te agenderen. Omdat de inhoud van de nota onze bestaande commissiestructuur overstijgt (ingedeeld naar natuur en milieu, energie, mobiliteit en ruimte), is bovendien ons voorstel hiervoor eenmalig breed samengestelde commissie in te stellen of de nota in een gezamenlijke commissie van bijv. ruimte en mobiliteit te agenderen.
Omdat de Nota Mobiliteit en Ruimte niet staat geagendeerd voor de PS-vergadering van 1 juli a.s. overweegt de Noord-Brabantse D66-fractie bovendien in de komende PS-vergadering een actuele politieke motie in te dienen m.b.t. een voorstel voor de inspraakreactie over deze nota.

D66 Noord-Brabant Statenlid Mariëlle Overboom

> persbericht

> documentatie ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit

> kaarten nota Mobiliteit en Ruimte