Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

Natuurlijk een klimaatakkoord in Brabant!

Voorzitter,

Natuurlijk gaat Brabant vandaag instemmen met de afspraken over het Klimaatakkoord! Want er is geen andere keuze, als we onze provincie gezonder, mooier en sterker willen maken. We willen naar een energie-neutrale en circulaire samenleving. Naar een gezonde toekomst.
Het Klimaatakkoord sluit prima aan bij onze eigen Brabantse ambities om over 10 jaar op 50% duurzame energie te zitten. En het mobiliseert meteen ook de samenleving om ook actief bij te dragen. Hoe mooi is dat voorzitter?

Want het klimaat verandert. Dat zal niemand ontkennen (denk ik). Het klimaat verandert trouwens niet alleen fysiek, maar ook economisch.

Het Klimaatakkoord bevat afspraken. Afspraken om de verandering van het klimaat te beperken (dat heet dan klimaatmitigatie – maar dat woord mogen we niet meer gebruiken van Staatssecr. Knops).
Concreet gaat het om afspraken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Door het opwekken van duurzame energie, door besparing in de gebouwde omgeving, door aanpassing van industriële processen en via verduurzaming van onze mobiliteit.

Brabant is gelukkig al concreet aan de slag met de klimaatopgave. De Brabantse energietransitie is namelijk een van de vier hoofdopgaven uit de Brabantse Omgevingsvisie.
En de energietransitie wordt opgepakt langs de lijnen van onze vorig jaar vastgestelde Energie-agenda. Waarbij de Brabantse doelstelling van 50% broeikasreductie nog net iets ambitieuzer is dan landelijk (nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terugdringen.)

Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord is decentraal. Dat biedt dus ruimte. Ruimte voor regionaal maatwerk via een bottom-up proces, waarbij gemeenten en waterschappen in de regio’s de vrijheid krijgen om zelf invulling te geven aan de uitvoering. Dat loopt onder andere via de processen van de Regionale Energie Strategieën in de vier Brabantse regio’s. Daar wordt al volop aan gewerkt door gemeenten, energie-coöperaties en andere organisaties. Per Brabantse regio kan en wordt dat verschillend aangepakt. Elke regio doet dat op z’n eigen manier, wel samen met vele anderen.

Want betrokkenheid is heel belangrijk in die RES’en. We moeten samen stappen zetten, zeker als het gaat om het besparen van energie.
We kunnen het als provincie of Rijk niet alleen. We zullen het met elkaar moeten oppakken.

De energietransitie biedt ook kansen, als we het slim aanpakken. En het integraal bekijken. Met tempo, met oog voor draagvlak én met een uitgestoken hand. Want de transitie naar duurzame energie op land en aardgasvrij wonen heeft grote invloed op dagelijks leven van Brabanders. Fysiek, sociaal en financieel.

Naast het voorkomen van opwarming van de atmosfeer biedt het Klimaatakkoord ook veel kansen. Het mooie is dat we via de energietransitie kunnen bijdragen aan andere provinciale doelen, zoals schone lucht en comfortabel en betaalbaar wonen. In goed geïsoleerde huizen is het comfortabeler wonen en is de energierekening lager. Elektrische auto’s, bussen en scooters maken de steden schoner en stiller. Steeds meer mensen zullen hun eigen energie opwekken. Het geld van de energierekening gaat zo niet naar energiebedrijven, maar blijft in de eigen portemonnee of kan gebruikt worden voor investeringen in dorp, wijk of de directe omgeving van de Brabander.

En duurzame industrie levert banen op. De klimaatoplossingen die we nu hier ontwikkelen, zijn straks nieuwe exportproducten. Het maakt ons ook minder afhankelijk van energie-import uit andere landen. En ondertussen verminderen we ook onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.

Ik wil benadrukken dat de provincie een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het halen van de broeikasgasreductie.
Niet alleen vanuit het middenbestuur, maar ook gezien de provinciale bevoegdheden op het gebied van fysieke leefomgeving en in sociaaleconomisch opzicht. De provincie kan verbinden, betrokkenheid en draagvlak creëren, kennisdelen en ondersteunen. Goed voorbeeld is de ondersteuning van de provincie Brabant van de Nationale Duurzame Huizenroute die afgelopen zaterdag en ook morgen weer georganiseerd wordt in vele Brabantse gemeenten. Zeer inspirerend en motiverend om tijdens zo’n Duurzame Huizenroute ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen met huiseigenaren van een duurzame woning. Uit de eerste hand hoor je dan dat een duurzame woning meer wooncomfort en een lagere energierekening oplevert. Bovendien hoor je trots, omdat er wordt bijgedragen aan een schone toekomst.
Gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, energie-coöperaties en individuele inwoners zetten zo samen stappen in de energietransitie.

Voorzitter,
We bespreken vandaag de inspanningsverplichting vanuit Brabant over de Klimaatakkoord-afspraken die onze provincie aangaan en die passend zijn binnen onze eigen provinciale ambitie. Het Klimaatakkoord geeft de doelen, het uitvoeringskader en de daarbij behorende randvoorwaarden. En de provincies toetsen het Klimaatakkoord op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Want we dragen hier allemaal bij aan het Brabants klimaatakkoord: gemeenten, BrabantStad, sectoren en maatschappelijke partijen.

Wat D66 betreft kan het niet snel genoeg gaan. We willen knokken voor de toekomst van Brabant.
Dus nu vooruit met het Klimaatakkoord!