Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

MKBplus: let op dat de usual suspects niet usual prospects worden, bijdrage Femke Dingemans

Voorzitter,

Met het Statenvoorstel en de uitgebreide bijlagen is, wat de fractie van D66 betreft, de toegevoegde waarde van een MKB-plusfaciliteit voldoende duidelijk geworden. We zien graag dat innovatieve bedrijven niet alleen in de opstartfase, maar ook in de groeifase aan het benodigde kapitaal kunnen komen. De voorgestelde MKB-plusfaciliteit kan in deze behoefte voorzien.

De fractie van D66 wil op enkele aspecten van het voorstel toch nog graag wat toelichting van de Gedeputeerde. Bij voorbaat bied ik mijn excuses aan voor het gebruik van een aantal Engelse termen.

Usual prospects

Voorzitter, met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brainport Network wordt een overeenkomst gesloten waarbij scale-up bedrijven die bij hen in het vizier zijn, worden doorgeleid naar het assetmanagement van de MKB-plusfaciliteit. Hoe zorgen we ervoor dat deze partijen daarbij verder kijken dat hun huidige netwerk?

Smart Photonics uit Eindhoven lijkt ons in dat verband al een usual suspect….. of usual prospect. Want dit bedrijf heeft vorig jaar, als toen nog startende onderneming, al een lening van de provincie ontvangen. Deze partij weet de weg naar het provinciale geld dus al te vinden.

SER Brabant stelt vast dat de provincie bij bestaande financieringsregelingen sterk focust op koploperbedrijven binnen topclusters, waardoor er relatief veel financiering terechtkomt bij een kleine groep bedrijven. Zij vragen bij de provincie naar de bereidheid om dat kader op te rekken, zodat ook scale-up bedrijven buiten de topclusters in aanmerking kunnen komen voor de MKB-plusfaciliteit.

In het Statenvoorstel staat: “… dat afbakening geen doel op zich is, maar dat men verwacht dat de groeifinanciering zich focust op technologie-gedreven bedrijven met innovatieve ambities. Omdat die focus in Brabant vaker voorkomt.”

Daar zit wat D66 betreft precies de angel; met een te enge focus op hightech & materials en Life Sciences missen we misschien kansen voor andere sectoren. D66 denkt dan bijvoorbeeld aan bedrijven die een toegevoegde waarde bieden aan Brabant op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe materialen binnen de circulaire economie. Kan de Gedeputeerde ons verzekeren dat er vanuit het MKB-plusfaciliteit voldoende aandacht zal zijn voor aanvragen vanuit andere Brabantse sectoren?

 

What’s in it for us?

Dan, in het Statenvoorstel staan enkele concrete bedrijven genoemd die voldoen aan het criterium ‘snelgroeiend bedrijf’ dat met de MKB-plusfaciliteit geholpen zou kunnen worden; waaronder Avantium uit Amsterdam en e-Traction uit Apeldoorn. Kan de Gedeputeerde toelichten hoe de financiering van bedrijven buiten Brabant zich verhoudt tot het uitgangspunt dat de MKB-plusfaciliteit zich richt op Brabantse bedrijven?

En hoe draagt de investering in deze bedrijven bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven in de provincie Brabant? Oftewel, what’s in it for us?

Less is more

De fractie van D66 stelde technische vragen over de eisen waaraan financieringsaanvragen voor de MKB-plusfaciliteit moeten voldoen. We ontvingen als antwoord dat aanvragen aan diverse eisen moeten voldoen: “formele, juridische vereisten (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de volledigheid van de aanvraag) en eisen ten aanzien van de soliditeit en het financieel rendement van de businesscase. Maar zeker ook zullen meer inhoudelijke eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het maatschappelijk rendement”, zo werd ons verteld.

Omdat dit in de vervolgfase nog verder moet worden uitgewerkt, geeft de fractie van D66 graag het volgende advies mee: less is more, wat drempels en bureaucratie betreft. Bij dit soort fondsen worden vaak veel eisen gesteld bij de beoordeling, waardoor naar verhouding veel financieringsvragen worden afgewezen. D66 herkent het signaal hierover van SER Brabant uit gesprekken met Brabantse ondernemers. Willen we van de nieuwe MKB-plusfaciliteit echt een succes maken, dan valt te overwegen om niet op voorhand te strenge regels op te stellen. Laten we alle high potentials een kans bieden.

Tot zover.