Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 oktober 2019

Maidenspeech Liesbeth Sjouw: Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit

Voorzitter,

Ik ben blij met het onderwerp van mijn eerste speech hier in de provincie.

De doelen van de omgevingswet passen bij waar D66 voor staat; meer invloed van mensen op hun eigen leefomgeving, meer ruimte voor eigen initiatief en een overheid die aan de voorkant meedenkt

Ook het motto van deze wet: “ Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit” zijn ons uit het hard gegrepen.

Zoals u allen weet is de nu voorliggende Interim Omgevingsverordening een laatste stap naar de Omgevingsverordening die in 2021 in moet gaan.
Een belangrijke stap waarin meerdere verordeningen, bijlagen en begrippen flink teruggebracht worden tot 1 verordening.
Om dit te doen zijn heel wat werkzaamheden verricht een geweldige klus waar veel van onze ambtenaren hard aan gewerkt hebben

Een compliment hiervoor is zeker op zijn plaats!

Maar waarom is dat zo belangrijk?

In Nederland hebben we na de oorlog een heel stelsel van verschillende regelingen bedacht om vorm te geven aan onze leefomgeving zoals regels op het terrein van natuur, water, lucht, bodem, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

De regelgeving van de fysieke leefomgeving is door de vele regelingen die van toepassing waren onoverzichtelijk geworden en heeft geleid tot een veel te complex stelsel van vele regelingen die ook onderling niet altijd goed op elkaar aansluiten.

Tijd dus om tot een herbezinning te komen en het stelsel te veranderen zodat het aan de eisen van onze tijd voldoet. Een aantal punten wil ik hiervan aangeven

1. Eén overheid, één loket. Eenvoudiger en overzichtelijker, samenhangende regelgeving en service.
2. Afwegingsruimte om onze doelen te behalen en nieuwe te ontwikkelen.
3. Wetgeving waarbij de leefomgeving staat centraal, met ruimte voor Brabantse initiatieven

Naast het samenbrengen van regelingen en een eenduidig begrippenkader gaat de nieuwe wet ook uit van een andere werkwijze, cultuur zo u wilt.

Nu wordt steeds gekeken: welke wet is waarop van toepassing? Als dat er meerdere wetten van toepassing zijn: welke gaat dan voor? Hoe krijgen we dat dan op elkaar afgestemd? En wat als het begrippenkader niet aansluit. Een redelijke juridische werkwijze voor het en oplossen van juridische raadsels.
Voor vele burgers en bedrijven een onoverzichtelijk gedoe die veel al ergernis en irritatie geeft.

Deze regelzucht leidt dan eigenlijk af van wat we echt willen en wat de dagdagelijkse praktijk vraagt. Namelijk komen tot een duurzame samenleving, het oplossen van problemen in de praktijk .

Om de diverse aspecten in hun samenhang te bezien, om recht te doen aan alle betrokken belangen en hierin balans te betrachten. Met oog te hebben voor mogelijkheden en regionale verschillen, waardoor we duurzame keuzes kunnen maken door gebruik te maken van onze goede economische positie en innovatiekracht.
Kortom bijdragen aan duurzame ontwikkeling en kwaliteit en hierbij te vertrouwen op de kracht van mensen waarbij we moeten komen tot een nieuw evenwicht het vorm geven van onze omgeving.

Voor D66 staat vast dat er de komende jaren veel te gebeuren staat In Nederland maar zeer zeker ook in Brabant. Ons college heeft deze uitdaging opgepakt een hiervoor een ambitieus programma opgesteld waar ik persoonlijk erg blij mee ben!

De onderwerpen die de komende tijd absoluut van belang zijn
Onze economie gaat geweldig goed, Het gebied rond Eindhoven is een van de hotspots in Nederland en zelfs in Europa en dat willen we graag zo houden. Brabant is de innovatieprovincie bij uitstek. Een provincie waarin we staan voor een uitdagende energietransitie mét een eigen klimaatakkoord.
Tegelijkertijd neemt ook hier, net als in de rest van de wereld de verstedelijking toe. De woningbouw kan de vraag niet aan. De druk op onze infrastructuur is dan ook enorm.
We werken toe aan kringlooplandbouw met prachtige voorbeelden van Brabantse boeren

Er staat dus nogal wat te gebeuren de komende jaren en deze vraagstukken zullen in samenhang bezien moeten worden en niet alleen door de overheid(heden) maar ook samen met onze bewoners en maatschappelijke partijen. De belangen zijn divers en soms tegengesteld. Een hele opgave om daar samen met elkaar uit te komen en voor Brabant te werken aan een gezonde, duurzame samenleving en een goede kwaliteit van onze leefomgeving. Als Provinciale Staten staan wij voor het algemeen belang is het onze taak om een balans te vinden door de diverse belangen tegen elkaar af te wegen.

Vandaag nemen we een belangrijke stap om te komen tot de interim Omgevingsverordening om daarmee te komen tot de uiteindelijke `omgevingsverordening volgend jaar.

Een belangrijke stap om Brabant gezonder, duurzamer en mooier te maken.