Steun ons en help Nederland vooruit

Integriteit & Vertrouwenspersonen

D66 hecht veel waarde aan goed en betrouwbaar openbaar bestuur. Dit omvat integer handelen door onze politiek bestuurders en vertegenwoordigers. Ook ondermijning en vooral het tegengaan daarvan, is een belangrijk thema. Onze (politiek) vertegenwoordigers en bestuurders moeten op onafhankelijke en veilige wijze hun politieke ambt kunnen uitvoeren, zonder daarin bedreigd of onder druk gezet te worden.

Om die reden is D66 sinds april 2018 lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur, dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgezet. Hier zijn meerdere politieke partijen in vertegenwoordigd.
D66 levert actief haar bijdrage aan dit netwerk en benut de ontwikkelde instrumenten ook binnen haar eigen vereniging. Zo wordt de Handreiking Integriteitstoetsing, ontwikkeld door het ministerie van BZK, standaard beschikbaar gesteld aan onze lokale, regionale en landelijke lijstadviescommissies. Ook denken we mee over een goede screening van politiek bestuurders. We leveren ervaren mensen voor het ondersteuningsteam, dat in actie komt als een politicus of bestuurder bedreigd wordt.

Integriteit

Binnen D66 heeft de voorzitter van het landelijk bestuur de portefeuille integriteit. Er is een continue dialoog over dilemma’s die je tegen kunt komen, zowel in de politiek als binnen onze vereniging. Dit krijgt vorm op bijvoorbeeld de kaderdag voor afdelings- en regiobesturen. Belangrijk uitgangspunt is dat we elkaar aanspreken en zaken bespreekbaar maken.
Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor eventuele misstanden of dat het soms moeilijk kan zijn iets aan te kaarten. Daarom is er een netwerk van (oud) politiek bestuurders van D66 die de partijvoorzitter bijstaat in dilemma’s en vraagstukken rondom integriteit.

Vertrouwenspersonen

Ook is er een netwerk van vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. Heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, dan zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze en hebben geheimhoudingsplicht. Vertrouwenspersonen kunnen en/of zullen adviseren. Iedere regio heeft zijn eigen vertrouwenspersoon en voor Brabant zijn dat Marijke Vos (06-53985620) en Anne Meuwese (06-43962047) (Anne enkel contacteren voor lopende kwesties).

Leden van D66 die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van D66-politici raakt, kunnen zich (vertrouwelijk) wenden tot de voorzitter van het landelijk bestuur (voorzitter@d66.nl). Afhankelijk van het vraagstuk kan een tijdelijke onderzoekscommissie worden samengesteld die nader onderzoek doet. Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan de commissie het landelijk bestuur adviseren om over te gaan tot mogelijke vervolgstappen; zoals een waarschuwing, een berisping of opzegging van het lidmaatschap.

Landelijke werkgroep integriteit

Ook is er de landelijke werkgroep integriteit. Zij adviseert het landelijk bestuur over het thema integriteit en goed openbaar bestuur. Zij ontwikkelen handreikingen, geven trainingen en ondersteunen de vertrouwenspersonen door periodieke intervisie bijeenkomsten voor hen te organiseren.

 

 

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2020