Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

Inbreng themavergadering Regionaal water en bodem plan – Janneke van Kessel

Voorzitter,

Goed om te vernemen dat GS de problematiek goed in beeld heeft en voornemens is tempo te maken. Het probleem is groot en urgent. Drie op een volgende extreem droge zomers zijn een aanslag op onze watervoorraden. Niemand wil van de zomer te horen krijgen dat het drinkwater bv op is en er tussen bepaalde tijden geen water meer beschikbaar is. Dit is een reëel scenario geworden. Tegelijkertijd zorgt extreme neerslag voor wateroverlast. We moeten ervoor zorgen dat er water uit de kraan komt, Branders droge voeten houden en waterschade aan natuurgebieden uitblijft. Kortom inzetten op klimaatadaptatie.

Deze grote opgaven vraagt inzet van provinciale financiële middelen. Maar het vraagt ook inzet van alle betrokken partijen. Een van deze belangrijke partijen zijn de agrariërs. Het stoort ons dat ZLTO in een brief aangeeft dat voor het leveren van een “blauwe” maatschappelijke dienst, zoals bodeminfiltratie en wateropslag in hun gronden, subsidie van de overheid vereist is. Dit is vreemd, want bijdragen aan extra wateropslag is gewoon een noodzaak om de water- en droogte problematiek in Brabant aan te pakken. Nu wordt water juist versneld afgevoerd wat leidt tot verdroging, ook dit raakt ook de landbouw. Een beloning ontvangen door NIET iets te doen wat verkeerd is, is de wereld op zijn kop. Ik hoor graag hoe de gedeputeerde hier naar kijkt.

Om de grondwaterbuffer te kunnen verhogen en zo voldoende periodes van droogte te kunnen opvangen, moet er gekeken worden naar het ophogen van grondwaterpeilen. Het kan zo zijn dat een oplossing te vinden is in het flexibel kijken naar de NBW normen op specifieke locaties. Hoe kijkt de gedeputeerde hier tegenaan?

Het contourendocument ziet er op hoofdlijnen prima uit. Het succes van de uitwerking en implementatie hangt natuurlijk af van de afstemming met de maatschappelijke partners  zoals Brabant water, natuur- en terreinbeherende organisaties, BMF en waterschappen. Voor D66 is het belangrijk dat dit proces goed en evenwichtig verloopt. Want de noodzaak is hoog, en we kunnen het ons niet permitteren om de KaderRichtlijnWater doelstellingen niet te behalen.

Als sturingsinstrument wordt ook het bevorderen van water bewust gedrag genoemd. Dit zou meer betekenen dan alleen onderzoek, hoe gaat de gedeputeerde zich hiervoor inzetten? Ben u het met mij eens dat een Brabant brede publiekscampagne door de provincie over zuinig omgaan met drinkwater wenselijk is? Graag uw reactie.

Tot zo ver, voorzitter.