Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

Het nieuwe beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport – Ine Meeuwis

 Voorzitter, laat ik om te beginnen zeggen t.a.v. dit Beleidskader, dat verbindingen leggen, koppelingen maken, dat dat goed is.

Ook zegt D66 ‘jategen het sport structureel maken en tegen het Brabants Sportfonds. (Eerste ervaringen met het Brabants Sportfonds zijn goed, hebben we begrepen.) Ook met het thema Vrije Tijd kunnen we vooralsnog voldoende vooruit.

 Maar, t.a.v. Cultuur: D66 stelt voor om voorlopig het huidige cultuurbeleid te verlengen en om het budget voor cultuur te handhaven.

 Vorige bijeenkomst stelde ik al de vraag: Wat wil Wil?

En inmiddels is die vraag een oproep geworden: Geen woorden, maar daden! (om in sport- en muziektermen te blijven). Want als er allemaal mooie doelen en ambities in het beleidskader staan, maar er is geen budget voor, dan blijft er alleen een stuk papier en loze beloftes over.

Of de doelen haalbaar zijn, dan wordt mijn twijfel alleen maar versterkt bij het lezen van de stukken. Ik lees veel tegenstrijdigheden in uw voorstel. Gelooft u het zelf wel in de haalbaarheid?

Ik noem 4 tegenstrijdigheden:

  1. In plaats van juist in deze tijd (de corona-crisis) de cultuursector, die het toch al zo zwaar heeft, te steunen, wordt de coronacrisis gebruikt/misbruikt door de gedeputeerde om een nadrukkelijk voorbehoud te maken dat de doelen van het nieuwe beleidskader waarschijnlijk niet gehaald gaan worden in de komende jaren! “Flexibiliteit vanwege de consequenties van corona” : ik noem dat je reinste Self-fulfilling prophecy!!
  2. U geeft op blz 8 aan waarom investeren zo belangrijk is: Investeren in sport, cultuur, recreatie en toerisme levert de provincie en de Brabanders namelijk veel op (vestigingsklimaat, levendig Brabant, innovatiekracht, positief effect op het welzijn van de Brabanders, versterking identiteit e.d.) en dat vrije tijd, cultuur en sport vele betekenissen heeft (ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, sociaal, maatschappelijk, verbeeldingskracht, voor de economie), maar ondertussen stelt u voor om 3,1 mln te bezuinigen op cultuur!
  3. Impulsgelden: Berenschot adviseert: Vervolg het programma met een minimaal gelijkblijvend jaarlijks budget.”(Berenschot blz 3-4) In plaats daarvan worden Impulsgelden gehalveerd. Continueer het programma Impulsgelden en kort niet op het budget hiervan!
  4. “We willen geen mooie resultaten weggooien die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.” : Toch stelt u voor om 3,1 mln te bezuinigen op cultuur. Doe dat niet en handhaaf voorlopig het budget. Ik noem het stoppen met de Makersregeling, het beperkte budget voor Cubiss, bibliotheekconvenant. En de bezuiniging op KunstLoc. De cultuur voor alle kinderen is in het gedrang!. Ik denk ook aan de waarde van Zorgbelang Brabant en ZET). Kom net als het Rijk en gemeenten met aanvullende middelen! Blijf investeren in talentontwikkeling middels de Impulsgelden en Talenthubs! Er moet toch nog een inhoudelijke visie 2023 e.v. komen. Creëer dan nu een ‘beleidsarme’ periode met handhaving van instrumenten en budgetten, ook om de coronatoestand weer te boven te kunnen komen.

Want, cultuur is een kerntaak van de provincie!