Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Gezonde en duurzame economie voorop! Suat Kutlu

Voorzitter,

Onze fractie D66 vindt dat met deze Toekomstbestendige Clusters en Triple Helix Samenwerking een goede bijdrage geleverd kan worden aan de realisatie van de doelen zoals die vastgesteld zijn in het Beleidskader Economie 2030.

Tegelijkertijd is onze fractie kritisch over de wijze waarop deze uitvoeringsagenda zal worden gerealiseerd.

Zoals wij tijdens de behandeling van de vorige uitvoeringsagenda’s hebben opgemerkt, staat een duurzame en gezonde economie voorop bij  huidige en toekomstige economische ontwikkelingen

Volgens D66 moet de visie en het beleid hiervan op een breed draagvlak kunnen rekenen binnen de samenleving willen we de mooie woorden in succesvolle daden kunnen omzetten.

Dat kan alleen als alle hierbij betrokken partijen zich hierin herkennen en invloed kunnen uitoefenen bij de realisatie van de gestelde doelen. Ik heb het over de betrokkenheid en de invloed van alle die dat willen Brabanders op de realisatie van de uitvoeringsagenda.

Daarom moeten we in onze communicatie hierover heel duidelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Denk er bijvoorbeeld aan om  “Toekomstigbestendige Clusters en Triple Helix Samenwerking” te vervangen door “samenwerking duurzame economie tussen alle partijen, ondernemingen, onderwijs, overheid en de burgers” wellicht zal iedereen ons zo beter begrijpen en participeren. Het is maar een voorbeeld, maar taal doet er zeker toe als we een zo breed mogelijk publiek willen betrekken. En zonder deze betrokkenheid en inbreng van de Brabanders kunnen wij onze doelen niet bereiken.

Voorzitter,

We hebben en nu wordt het tijd om die woorden om te zetten in daden. We worden ingehaald door de feiten. Zoals het groeiende tekort aan arbeidskrachten, met name in de  technische industrie en gezondheidssector. Dit vormt een groot gevaar voor de verdere economische ontwikkelingen in onze regio. Tevens ontstaan er in een rap tempo nieuwe beroepen die nieuwe kennis en ervaring vragen aan de medewerkers.  Hebben GS een concreet beeld hiervan en weten GS hoeveel van de Brabanders in staat zijn om hieraan te voldoen nu of op korte termijn  Wat wordt er gedaan met Brabanders die deze kennis en ervaring nog niet hebben maar graag bereid zijn hieraan mee te werken? Wat voor prioriteit geven GS aan de omscholing en bijscholing van de Brabanders om hun ook toekomstbestendig te maken op de arbeidsmarkt. Hoe behouden de kennismigranten in de regio? Wanneer lossen we de problemen rondom de huisvesting van de arbeidsmigranten op? Volgens onze fractie vraagt dit om een urgentere aanpak in het belang van een duurzame en gezonde economie! Wat voor prioriteit geven GS hieraan?

Tot zo ver en dank voor uw aandacht!