Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 september 2011

Gedeputeerde Staten nemen voorstel van de D66-Statenfractie over, om West-Brabant op de Nationale Kaart te laten zetten

Gedeputeerde Staten nemen voorstel van de D66-Statenfractie over, om West-Brabant op de Nationale Kaart te laten zetten. Bestaande afspraken van dit voorjaar met de minister over de oplossing van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door onze West-Brabantse steden en dorpen blijven dan hoog op de agenda staan. Dit is het eindresultaat van een kort voor de zomer unaniem door Provinciale Staten aangenomen motie van de D66-Statenfractie, om als PS een debat te voeren over de inspraakreactie van de provincie Noord-Brabant op de nieuwe, ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het kabinet.

Afgelopen juni heeft het kabinet het ontwerp van de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) gepresenteerd. Tot afgelopen woensdag, 13 september, konden op deze ontwerp-Visie inspraakreacties worden gegeven; overigens een gekozen periode waarbij natuurlijk serieuze kanttekeningen geplaatst kunnen worden.
Het kabinet kiest in haar visie voor ‘sterker maken wat sterk is’. En dit betekent voor haar ‘Mainport Amsterdam’, ‘Mainport Rotterdam’ en ‘Brainport Eindhoven’. Noord-Brabant staat daarmee dus al goed op de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuurkaart. Maar de D66-Statenfractie maakte zich ernstig zorgen over hetgeen er op Midden- en West-Brabant af zou komen, zoals schaliegaswinning in Midden-Brabant en een nieuwe hoogspanningsleiding in West-Brabant.
Maar ook bestaande afspraken met het Rijk die de leefbaarheid in West-Brabant ten goede zouden komen dreigen met de ontwerpvisie buiten beeld te raken. Het Rijk is namelijk van plan zich op alle terreinen die niet tot de in de visie genoemde 13 Nationale Doelstellingen behoren terug te trekken.
De ontwikkeling van de Logistieke Delta van Rotterdam via West-Brabant tot en met Antwerpen hoort daar nu niet bij. Het gaat hierbij om de havens, bedrijventerreinen én de infrastructuur voor het goederenvervoer over weg, water en spoor. In dat kader zijn nog zeer kort geleden juist met het Rijk afspraken gemaakt over onder meer nader onderzoek naar het sterk groeiende goederenvervoer door Brabant en de gevolgen en oplossingsmogelijkheden voor de leefbaarheid in ons gebied. Speerpunt hierbij is de oplossing van het huidige vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door onze West-Brabantse steden en dorpen. De D66-statenfractie vindt het daarom heel belangrijk het Rijk aan haar afspraken te houden en heeft om die reden voorgesteld in de inspraakreactie ervoor te pleiten de Logistieke Delta op de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuurkaart te zetten. Alleen dan blijft het Rijk aan tafel. Omdat de Logistieke Delta al als Nationale Gebiedsgerichte Opgave wordt genoemd voor zowel Brabant, Zeeland als Zuid-Holland was de D66-fractie van mening, dat het logisch is in dat geval het óók zo op de Nationale Kaart op te nemen. Blijkbaar was Gedeputeerde Staten dezelfde mening toegedaan.
De D66-Statenfractie zal de komende jaren overigens blijven pleiten voor het intensiever benutten van de bestaande buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen en uitbreiding van het transport door ondergrondse buizen als meest duurzame oplossing van het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de recent verschenen ontwerp Havenvisie 2030 wordt dit overigens ook door het Havenbedrijf Rotterdam bepleit.

Tot slot is nog vermeldenswaard, dat in de inspraakreactie ook het ondergronds aanleggen van de nieuwe voorziene hoogspanningsleiding in West-Brabant, zoals wij dat in onze ontwerp-motie afgelopen zomer hadden zitten, al deels door Gedeputeerde Staten was overgenomen met het verzoek tot ondergrondse aanleg op deeltrajecten. Ook zal Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het PS-debat nog een opmerking opnemen over de voorwaarde dat de veiligheid moet zijn bewezen alvorens tot schaliegaswinning wordt overgegaan.

Nu deze stap gezet is om (West)-Brabant op de nationale kaar te zetten is de volgende stap het Kamerdebat over de visie op 14 november en de lobby naar de Tweede Kamerfractie en D66 landelijk. Tot 29 september in de afdelingsvergadering.

Mariëlle Overboom
D66 Statenlid Noord-Brabant