Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2020

Datavisie Brabant

Voorzitter,

Ik kan het niet nalaten deze inbreng te beginnen met een klein goedbedoeld plaagstootje in de richting van de heer van der Maat; want zijn literaire ontwikkeling is noemenswaardig.

Waar de OV visie las als een vrolijk weekblad als de Donald Duck, dan hebben we met de datavisie een stevig werk van Bordewijk in handen.

Zoals u van mij gewoon bent refereer ik in de Staten graag naar mijn ouders, zeker vlak voor Moederdag ontkom ik daar niet aan, Mijn moeder is bibliothecaresse moet u weten. Dus met dankzegging aan haar heb ik ook deze stevige pil weten te doorgronden. Maar voor de gemiddelde Brabander is dit schrijfsel zeker niet geschikt. Ik begrijp de complexiteit van de materie, maar wellicht dan het

College de ambtelijke organisatie hier toch wat op bijsturen in de toekomst.

De visie van D66 is dat technologie kansen moet bieden voor welvaart en welzijn. Data en informatie kan helpen om vrijheden van Brabanders te vergroten. Bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit actueel en transparant te presenteren, zodat Brabanders weten hoe het gaat. Er zijn veel zorgen over gezondheid bij de inwoners in Oost-Brabant, zeker nu Corona zo hard toeslaat juist in deze regio die door Q-koorts toch al een trauma had. Data en informatie kunnen deze inwoners helpen keuzes die door de overheid zijn gemaakt in het verleden te begrijpen of ter discussie te stellen. En zo kan data bijdragen aan een versteviging van de democratie. Mits je er goed mee omgaat tenminste. Want we kennen allemaal ook de voorbeelden van misbruik van data.

De Rijksoverheid laat ons bij monde van Minister de Jonge de laatste weken zien hoe het niet moet.

Het toont ons dat we te maken hebben met een voortdurende zoektocht naar evenwicht. Evenwicht tussen vrijheid en transparantie enerzijds en inperking en onnodige bemoeizucht anderzijds. D66 is dan ook blij dat de datavisie spreekt over principes en waarden, terecht spreekt het College over ethische dilemma’s.

Het is bij dergelijke vraagstukken van belang om dilemma’s te bespreken met de omgeving. Toetsen of afwegingen in balans zijn; onderzoeken of redeneerlijnen standhouden; verkennen of er geen sprake is van tunnelvisie. Daarbij helpt het als externe deskundigen meedenken, gevraagd en ongevraagd. In Brabant zijn hiervoor veel mogelijkheden; met name het JADS springt in het oog. D66 dient daarom samen met GroenLinks een motie in om een klankbordgroep op te richten waardoor het College en Provinciale Staten een sparringpartner heeft bij ethische vraagstukken.

Voorzitter,

Ook voor ons als Provinciale Statenleden is datagedreven werken nog nieuw. Onze toezichthoudende rol zal veranderen wanneer beleid meer en meer gebaseerd zal worden op data en algoritmen. Wij zien hierover in het voorliggende stuk nog weinig uitwerking. En dat is waarschijnlijk een bewuste keuze; want ik ken dit College als zuiver in de rolverdeling. Dit is een vraag aan ons als Statenleden. Het zou goed zijn om dit in een werkgroep verder met elkaar te verdiepen. En daarom heeft D66 een motie ingediend.

Voorzitter, D66 is blij dat de provincie Noord-Brabant aanhaakt bij de trein van vooruitgang en waardengedreven digitale transformatie. Laten we de trein samen op het juiste spoor houden.