Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 mei 2011

D66 wil voorlopig geen proefboringen naar schaliegas

Informatie over effecten van proefboringen schiet tekort

D66 wil voorlopig geen proefboringen naar schaliegas

D66 heeft het initiatief genomen om schaliegas op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Inzet is een moratorium op de proefboringen naar schaliegas en een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van proefboringen.
Op initiatief van D66 sprak de commissie Ecologie en Handhaving van Provinciale Staten op 13 mei over de proefboringen naar schaliegas. Dhr. Duyverman van Cuadrilla en dhr. Atsma van de Stichting SchalieGASvrij Haaren maakten gebruik van de gelegenheid om in te spreken in de commissie. D66 heeft aan dhr. Duyverman gevraagd of Cuadrilla ertoe bereid is om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar alle mogelijke effecten van proefboringen naar schaliegas. Hij heeft toegezegd dit verzoek bij de directie van Cuadrilla voor te leggen.

Onafhankelijk onderzoek

D66 wil om drie redenen een onafhankelijk onderzoek. Ten eerste is de informatie die over schaliegaswinning rond gaat deels tegenstrijdig. Alleen een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld vergelijkbaar met een milieueffectrapport, kan voldoende het vertrouwen van burgers en politici krijgen.
Ten tweede is het van belang dat er één totaaloverzicht komt van de mogelijke effecten. Dit omdat effecten door veel aspecten van de proefboringen kunnen ontstaan, niet alleen van de proefboringen zelf, niet alleen tijdens het boren. Maar ook transport van materialen naar de locatie, transport van het gas en de mogelijk blijvende gevolgen na beëindiging van de proefboring.
En ten derde is het van belang dat er een rapport komt dat voor burgers en politici te begrijpen is. Bij gaswinning komt veel techniek kijken. Een onderzoek moet niet alleen technisch correct zijn, maar ook een vertaling bevatten naar gewone mensentaal.
De commissie Ecologie en Handhaving heeft GS verzocht om in een notitie in te gaan op de volgende verzoeken:
– zich uit te spreken voor een moratorium op de proefboringen totdat er een transparante risicoanalyse over de (mogelijk negatieve) effecten van de proefboringen is.
– maximale druk op het Rijk uit te oefenen om dit moratorium uit te voeren.
– in beeld te brengen welke provinciale belangen mogelijk door de boringen worden geraakt en hoe de provincie haar bevoegdheden kan aanwenden om invloed uit te oefenen op de proefboringen.
GS bespreekt 17 mei of ze aan dit verzoek tegemoet komen. Mochten ze dat niet doen, dan neemt D66 het initiatief voor een motie of een initiatiefvoorstel om in Provinciale Staten te behandelen.