Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2020

Cruciaal natuurherstel in Natura-2000 gebieden – Janneke van Kessel

Goed om in Brabant te spreken over de uitvoering van natuurherstelmaatregelingen in Natura-2000 gebieden. Het gaat niet goed met onze natuurgebieden in Brabant. En met een veranderend klimaat en alle stikstofproblematiek is de noodzaak tot het beschermen en in dit geval, het actief uitvoeren van natuurherstel, alleen maar urgenter en duidelijker geworden.

In dit project wordt natuur gerealiseerd door het verwerven van agrarische gronden en deze een beschermde natuurstatus te geven. Voor D66 is het erg belangrijk dat het algehele proces zorgvuldig verloopt. Een compliment dan ook aan alle betrokkenen over de manier waarop de ingediende zienswijzen zijn behandeld en de verschillende belanghebbenden zijn meegenomen in dit proces. Goed om te zien dat economische, landschappelijke maar ook cultuurhistorie en recreatie, aandacht krijgen binnen het project.

Kempenland-West, is een intensief gebruikt landschap bestaande uit vooral bossen, heide en vennen, die worden doorsneden door beken als de Reusel en de Raamsloop.

Hoofddoel van dit project is het beschermen van het Natura-2000 gebied. Het nemen van maatregelingen in de waterhuishouding, zoals vernatting, is hard nodig om kwetsbare soorten te behouden voor de toekomst en het keren van de nu negatieve trend.

Het gaat om 9 beschermde habitattypen waarvan er maar liefst 8 stikstofgevoelig zijn. Door teveel stikstofdepositie gaat de natuur hard achteruit. De verdrogingsproblematiek versterkt het effect hiervan. Daarom is het extra belangrijk dat de te nemen maatregelen werken en daadwerkelijk voldoende zijn om de natuurdoelen te behalen. Het risico bestaat dat dit niet het geval is! Belangrijk is dan om voldoende inzicht te hebben in grondwateronttrekkingen in de omliggende regio. Is beperking hiervan noodzakelijk om de natuurdoelen wel te behalen?. Hierom dienen wij samen met GL een motie in.

Het gebied “De Utrecht” in Kempenland West, is aangemerkt als een natte natuurparel en heeft daarmee een belangrijke functie als waterbuffer en anti-verdrogingsinstrument. Voor een toekomstgerichte inrichting dient er rekening te worden gehouden met de veranderende klimaatomstandigheden zoals we die de laatste jaren hebben gehad, zoals extreme droogte of extreme neerslag. Het is belangrijk dat wij Brabanders in de omliggende gemeenten droge voeten houden, nu maar zeker ook in de toekomst.

Klimaatadaptatie, natuurbeheer en landschapsinrichting gaan hand in hand, en is iets wat wij als D66 hoog op de agenda hebben staan.

Gezien de te verwachten uitdagingen op het gebied van klimaat is het van essentieel belang dat we het natuurgebied zoals we hem nu gaan inrichten, blijven beschermen en behouden voor de toekomst. Kan de gedeputeerde toezeggen dat het College zich hierop in de volle breedte gaat inzetten? Graag een reactie

Tot slot voorzitter, het is duidelijk dat wij dit voorstel dan ook van harte steunen.