Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Bijdrage Suat Kutlu digitalisering

Voorzitter,

“Alles wordt anders, en sneller dan gedacht. Het digitale tijdperk is aangebroken, en een passende overheidsresponse is een topprioriteit.” Zo staat het nu in het statenvoorstel dat nu voor ons ligt.

Dit is juist de reden waarom onze fractie met een voorstel kwam om het Breedbandfonds op te heffen en de hiervoor bestemde middelen in te zetten ten behoeve van Digitaliseringsfonds. Voor D66 is de digitalisering een essentiële factor voor onze kartrekkers rol in de snelle technologische ontwikkelingen en kenniseconomie te behouden. Zonder adequate investering hierin lijkt het onze fractie niet realistisch om het ook in de toekomst voorop te lopen. Ook in andere regio’s wordt hierin flink geïnvesteerd.

D66 heeft in de laatste weken veel vragen gesteld aan GS om haar uit te dagen ons mee te nemen in haar gedachtegang. De beantwoording van deze vragen en uitleg over de wijze waarop de inhoud van de agenda van digitalisering zal plaatsvinden heeft onze fractie gerustgesteld dat wij onze regierol hierin als PS volop kunnen nemen.

We zijn blij dat GS de bestuursopdracht van PS om een strategische verkenning te doen naar het onderwerp Digitalisering heel serieus heeft opgepakt. Over de uitkomst hiervan hebben wij inmiddels ook kennis genomen.

Zoals uit de evaluatie blijkt is het doel van het Breedbandfonds bereikt. Dat doel was de stagnerende marktwerking op gang brengen en op die manier zo veel mogelijk breedbandaansluitingen te realiseren in de regio door de marktwerking. Onze fractie is blij met de resultaten en tegelijkertijd zijn we ons er bewust van dat op dit moment nog niet alle witte vlekken weg zijn. Dit kan nog even duren en we moeten nu de marktwerking zijn werk verder laten doen.

D66 staat voor een innovatieve, duurzame economie en gezonde samenleving. De digitalisering is hierin een onmisbare factor geworden om alles in balans te houden. Digitalisering is bovendien een randvoorwaarde om de grote transities die in de komende jaren vorm krijgen succesvol door te maken, zoals Energietransitietransitie!

Daarom ondersteunt onze fractie de ambitie, om sneller en adequater in te springen op de snel digitaliserende economie en samenleving in Brabant.

Voorzitter,

Het doel van de agenda digitalisering en de kansen die digitalisering biedt voor een mooier, schoner en innovatiever Brabant te omarmen, en de risico’s van Digitalisering voor de Brabantse samenleving te minimaliseren passen helemaal bij de wensen van D66.

Daarom is onze fractie van mening dat de digitalisering geen doel op zich zelf moet zijn maar een middel om onze ambities te kunnen bereiken. Net als vele andere middelen die ons ten dienst staan om onze samenleving, zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen moet de digitalisering ons ook op die manier helpen. Ik vergelijk het met een auto die ons van A naar B moet brengen. Alle voorwaarden die wij aan die auto, bestuurder en infrastructuur stellen, in het kader van duurzame samenleving, moeten die ook voor de digitalisering gelden. Nogmaals het is een middel en we moeten het ook zo inzetten.

Op basis van de uitkomst van uw verkenningen adviseert u ons het bedrag dat van breedbandfonds te investeren in de investeringsagenda digitalisering om onze ambities sneller en beter te realiseren.

Onze fractie ontkent niet dat er zeker flinke financiële investering hiervoor nodig zal zijn. We begrijpen ook de strategische keuze van GS m.b.t. de 4 beleidsterreinen waarvoor robuuste investering wordt gevraagd.

Gezien het brede speelveld, de relatie van digitalisering met alle beleidsvelden, de maatschappelijke insteek en het maken van een integrale afweging, vindt onze fractie van belang dat er nu al vast een visie moet zijn over de inhoud van de agenda van de digitalisering. Op basis van deze visie moeten we ons wat doelen kunnen stellen die wij binnen een bepaalde termijn moeten kunnen realiseren.

Zoals in het statenvoorstel wordt aangegeven zal sprake zijn van een dynamische agenda. Wij worden dan door GS gevraagd om aan de inhoud van deze agenda samen een vorm te geven. Onze fractie D66 gaat graag hierop in.

Onze fractie vindt dat met name op de volgende beleidsterreinen moet worden geïnvesteerd, willen we ons doel met digitalisering zo snel mogelijk kunnen realiseren.

Dat zijn naast economie met name energie, mobiliteit, energie en natuur.

Mobilteit: Meer stimuleren van openbaar vervoer door het via big data inzichtelijk te maken hoe laat je op de fiets moet stappen om in een vloeiende lijn naar je werk te gaan met het openbaar vervoer.

Energie: Inzichtelijk maken van energieverbruik op gezinsniveau en de gebruikte energiemix om iedereen te betrekken bij de energietransitie.

Natuur: Inzichtelijk maken welke natuurgebieden rust nodig hebben om te floreren, om het recreatieverkeer te sturen zodat de Brabander kan genieten van de natuur zonder dat de bloemetjes en de bijtjes hier last van hebben.

Op grond hiervan kan onze fractie zich wel vinden in het voorstel om vrijvallende middelen van € 45,1 mln. van de uit het Breedbandfonds Brabant te reserveren voor een Investeringsagenda.

Maar we blijven een overheid, we treden op als er sprake is van marktfalen. Als provincie hebben we een aanjagende, verbindende rol; D66 drukt het College op het hart om strikt bij die rol te blijven. Dus als er slechts € 10 mln. nodig is, heeft D66 nog andere thema’s waar we de andere euro’s goed voor kunnen gebruiken. Nogmaals het is een middel geen doel.