Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 december 2017

Bijdrage Jeroen Hageman Begrotingswijziging cultuur

Voorzitter,

En nu vooruit, een iets oudere lijfspreuk van D66, is zeker van toepassing op deze SP-gedeputeerde voor Cultuur. Met een doortimmerd uitvoeringsprogramma is gewerkt aan het verstevigen van de Brabantse culturele sector. Dat blijkt zowel uit de vele mooie voorstellingen en exposities die we kunnen zien in Brabant, maar ook uit de toegenomen erkenning en waardering vanuit landelijke geldverstrekkers. Ook de plannen die ten grondslag liggen aan deze begrotingswijziging zijn veelbelovend. Naast voortzetting van de twee eerste actielijnen over de provinciale culturele infrastructuur en de lijn van beweging, experiment en verbinding, wordt nu extra ingezet op de derde lijn van Kennis, dialoog en netwerken.

Dat lijkt D66 een provinciale rol bij uitstek. Want, voorzitter, onze fractie vindt het belangrijk dat de provincie optreedt conform haar verantwoordelijkheden en geen problemen van anderen oplost.

Als je dat vertaalt naar het gebied cultuur, dan ligt de grootste toegevoegde waarde van de provincie op de zaken die níet van de gemeenten of het Rijk zijn: verbinden van partijen, ontwikkelen en laten landen van een provinciale visie op cultuur, ondersteunen van toptalenten naar een toonaangevende rol aan de top

En dan heeft D66, naast de lof die we eerder toezwaaiden, twéé aandachtspunten.

Allereerst de ontwikkeling van toptalenten. Voor deze lijn is 1,4 miljoen euro gereserveerd. Daar was D66 zeer tevreden over omdat wij dit als een bottleneck beschouwen in het culturele systeem. Maar ongelukkigerwijs is in de tussenevaluatie de verantwoording hierover weggevallen (de tekst over de amateurkunst is herhaald). Kan de gedeputeerde alsnog hier mondeling een stand van zaken op geven?

Als tweede punt komen wij graag terug op de ontwikkeling van een dynamisch cultuur-ecosysteem, de basis onder onze acties van de afgelopen jaren. Brabant is, dankzij de impulsgelden en het Brabant-C fonds redelijk succesvol geweest in het verbinden van kunststromingen onderling. Maar welke successen zijn er te melden in het betrekken van gemeenten en bedrijven voor een structurele inzet? Want voorzitter, D66 bekruipt soms het gevoel dat vele partners meedoen vanwege het geld dat de provincie ter beschikking stelt. Maar zoals ik al bij de begrotingsbehandeling aangaf: wij verkiezen de échte liefde boven de betaalde liefde. En bijna nooit horen wij in onze contacten met gemeenteraadsleden iets over gedeelde culturele ambities en over het aandeel dat die gemeenten voor hun rekening willen nemen. En dat baart D66 zorgen. Het is uitstekend dat in Brabantstad verband wordt samengewerkt richting landelijke cultuurvisie. Maar ook dit lijkt geld-gericht, namelijk de cultuurgelden van het Rijk. Het moet vooral gaan over het culturele eco-systeem . D66 wil daarbij een variant op de beroemde 3-W vragen stellen: wat hebben Waalre, Werkendam en Woensdrecht aan deze samenwerking? Hoewel de genoemde gemeenten geen onderdeel uitmaken van een B15 heeft D66 al heel lang aangedrongen op overleg met deze categorie gemeenten. Dit met het oog op het verwerven van het benodigd breed draagvlak onder het culturele eco-systeem. Kan de gedeputeerde concreet aangeven welke acties hij heeft ondernomen naar die kleinere gemeenten en welke acties hij concreet gáát ondernemen in het kader van die derde lijn kennis, dialoog en netwerken?

Voorzitter wij hebben er vertrouwen in dat de gedeputeerde het, conform de nieuwe lijfspreuk van D66, “voor elkaar krijgt”. Dit gecombineerd met zijn invulling van de oude D66 lijfspreuk van “nu vooruit”, zou je bijna denken dat de gedeputeerde een boek van Alexander Pechtold onder de kerstboom gaat vinden. Wij zullen in dát geval onze ledenlijst in de gaten houden.