Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Bijdrage Jeroen Hageman begroting 2018: tweede termijn

Voorzitter, Er is inmiddels veel besproken en uitgewisseld en D66 wil nog kort ingaan op enkele moties.

Daarbij is het ons ten eerste opgevallen dat er wederom veel moties zijn ingediend en dat die allemaal keurig zijn gekopieerd en verspreid. We schatten in dat er weer 4 pakken kopieerpapier zijn verbruikt. Dit stapeltje papier zijn de stukken die door de bodes aan onze fractie is uitgedeeld. Omdat wij hier ook een voorbeeldfunctie hebben dient D66 een motie in om dit papierverbruik te verminderen door maar 1 kopie per fractie beschikbaar te stellen. Daarbij roept de motie ook op om slechts op aanvraag méér dan 1 kopie van de begrotings- en jaarstukken te verspreiden. Wellicht kunt u deze motie al op de voorgestelde wijze distribueren. Ten aanzien van onze eerdere moties wil ik nog het volgende toevoegen:

Naar aanleiding van het debat in de eerste termijn hebben we het dictum van de motie over de Campagne ‘Een dumper is een stumper’ aangepast. We vragen nu niet meer om direct maatregelen te treffen en financiële middelen vrij te maken, maar om een verkenning en een statenvoorstel voor de financiering, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2018.

Het starten van zo’n bewustwordingscampagne past binnen het bestaande beleid VTH beleid en de Samen Sterk in Brabant samenwerking.

D66 is teleurgesteld over de reactie van het College over de motie over visie op landsdeelachtige samenwerking. Wij weten dat er op projecten al wordt samengewerkt met provincies of blijkbaar zelfs al op landsdeelniveau, hoewel wij niet weten hoe dat landsdeel er dan uit ziet. Gedeputeerde Pauli zegt dat er op onderdelen al visie op die samenwerking is en dat is prima. En dat het college geen behoefte heeft om die visie met de Staten te delen of om een integrale visie te ontwikkelen is opmerkelijk maar misschien ook hun recht. D66 vraagt aan de collegas in de Staten of zij ook zo nieuwsgierig zijn wat deze visie is. Wat ons betreft kan het College de visies waar de heer Pauli over spreekt  met ons delen, waarna wij als Staten kunnen bespreken welke rode draaien wij constateren. Hiermee komen we dan toch dicht bij een visie op samenwerking; misschien zelfs in landsdelen.

En verder kan ik het niet laten de Staten de spiegel voor te houden: Het kan toch niet zo zijn dat uw angst voor mogelijke uitkomsten u ervan weerhoudt om een debat over een bestuurlijke toekomst te gaan voeren? Dat lijkt me moeilijk te rijmen met hetgeen wij aan gemeenten vragen.

D66 vindt het haar taak om te blijven streven naar een overheid die effectief en efficiënt waarde blijft toevoegen aan een samenleving in transitie. Wij hopen dat andere partijen dit ook vinden en wij dienen de motie dan ook in.

Tenslotte dank ik u allen voor de aandacht, willen wij alle mensen die hebben gewerkt aan het tot stand brengen van deze begroting bedanken voor hun werk en willen wij het college bedanken voor hun beantwoording.