Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Bijdrage bestuursrapportage Eric Logister

Voorzitter,

Een bijzondere dag vandaag want we behandelen een bestuursrapportage over een jaar dat ondanks politieke onrust voortvarend door het toenmalige college werd opgepakt. En een rapportage over een periode waar Corona zich aankondigde.

Laat ik beginnen om iedereen in Brabant te bedanken voor de bijdrage die men geleverd heeft bij de bestrijding van het virus. Maar ook de Brabanders die ondanks de crisis zich hebben ingezet in bijvoorbeeld de school, in de bouw van woningen en in de realisatie van infrastructuur, of al thuiswerkend voor de provincie. En wij steken ook een hart onder de riem van branches die in onvoorstelbaar zwaar weer zijn gekomen zoals de cultuursector, horeca, sportscholen en zzp’ers en flexwerkers in het algemeen. Maar ook de eerste overheid: onze gemeenten. Veel wat moet gebeuren, gebeurt daar en als eerste overheid vang je de eerste klappen op. In april heeft D66 met schriftelijke vragen aandacht en steun gevraagd voor de moeilijke financiële situatie waarin de Brabantse gemeenten verkeren. Gisteren demonstreerden 70 wethouders financiën op het binnenhof. En D66 is blij dat ondanks de afwachtende houding die de antwoorden van het college uitstraalden, deze week ook uit het IPO nu een oproep wordt gedaan om onze eerste overheid te steunen. Mijn vraag aan de gedeputeerde is dan ook of hij deze oproep omarmt?

Voorzitter,

Dit gezegd hebbende willen wij ingaan op een aantal elementen in deze bestuursrapportage. We gaan van een voortgangsrapportage naar een afwijkingenrapportage dus laten we het maar eens over die afwijkingen hebben!

In mijn inleiding ging ik er al op in. De covid-19 crisis werpt zijn schaduw al vooruit in deze bestuursrapportage. We zien in diverse programma’s opmerkingen over vertragingen vanwege Corona. We laten ons de komende maanden hier graag op bijpraten.

Voor wat betreft de economie zijn de arbeidsmarktcijfers op het moment schrikbarend en het gaat er nu om een mooie uitgangspositie te creëren voor herstel. D66 zei er al iets over afgelopen themavergadering: Bestrijdt de kansenongelijkheid tussen vaste en flexbanen en ga van de 1,5 meter samenleving naar een 1,5 gradensamenleving: investeer in duurzaamheid en nieuwe technologie.

We hopen dan ook de komende jaren betere indicatoren op het programma economie te zien en betere gesprekken te voeren over digitalisering en circulaire economie.

We zien dus uit naar bespreking van de economische visie dit najaar

Daar hoort voor wat ons betreft ook een digitale infrastructuur bij en vragen ons af welke maatregelen het college gaat nemen om de Brabantring verder te brengen. Daarnaast hoort hier een blijf- en vestigingsklimaat bij met een goede culturele infrastructuur en gezonde natuur. We lezen dat de analyse voor een integrale aanpak in West-Brabant op de programma’s cultuur, sport en erfgoed wat langer op zich laat wachten en willen graag van het college horen of we dit nog voor de begroting tegemoet kunnen zien?

En voorzitter, dat mag wat D66 betreft wel met wat meer energie.

Voorzitter dat brengt me bij een andere energietransitie.

We lopen ietsje achter als ik het goed zie. We staan aan de vooravond van de afrekening van de eerste afspraken met het rijk voor het opwekken van duurzame energie. Graag reactie van de gedeputeerde wat hij gaat doen om onze afspraken over windenergie op land te kunnen halen?

We zien ook een afwijking op onze ambitie op openbare laadpalen voor elektrische auto’s. We halen onze norm niet omdat het aantal elektrische auto’s zeer sterk groeit ( en dat laatste is goed nieuws!). Afgelopen woensdag is een regeling ingegaan waarbij de aankoop van een auto door Brabanders, wordt gesubsidieerd met 4000 euro. Er tekent zich een prijzenoorlog af tussen fabrikanten van elektrische auto’s. Tegelijkertijd bereiken D66 signalen dat het uitbreiden van de laadinfrastructuur nog niet zo snel gaat als we willen. We moeten aan de bak! Hoe ziet het college deze ontwikkelingen en hoe gaat het college anticiperen op de langverwachte schaalsprong in elektrisch rijden? Graag reflectie van de gedeputeerde.

Een andere vorm van duurzame mobiliteit is de fiets. U kent ons als een vurig pleitbezorger van de fiets en de fietssnelpaden. Ook de afgelopen maanden hebben veel mensen de fiets als een goed alternatief ontdekt. D66 blijft ijveren voor snelfietspaden en volgt de doelstellingen op dit gebied.

En voorzitter, we lopen redelijk op schema. Aan de andere kant maken Corona, PFAS en de PAS-uitspraak de realisatie de komende maanden ingewikkeld. Hoe zit het nu met de doelstelling en hoe gaan we anticiperen op de mogelijke belemmeringen? Graag reactie.

Voorzitter, ik rond af

De afgelopen maanden waren niet makkelijk. Niet voor het vorige college en niet voor het huidige. Toch houden wij in Brabant de rug recht en gaan de uitdagingen aan. Mijn complimenten gaan uit naar de gedeputeerden die in het eerste kwartaal van dit jaar de kracht hadden om over de eigen schaduw heen te stappen en zich vol hebben ingezet voor Brabant. We zullen het huidige college op dit punt nauwgezet volgen.

Dank u wel.