Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 maart 2021

Bezuinigen op cultuur zijn zeker nu een heel slecht plan – Ine Meeuwis

Voorzitter, zes minuten spreektijd zijn veel te kort om te benadrukken hoe belangrijk D66 Cultuur en Sport vindt. Voor de toekomst van iedere Brabander. Belangrijk voor de gezondheid, voor het welzijn en voor de welvaart.

Erica Terpstra ging als kind zwemmen op aanraden van een arts, omdat ze te iel was. Won later medailles op de Olympische Spelen.

Anthony Heidweiller is gaan zingen, omdat hij als kind stotterde. Werd uiteindelijk operazanger en won o.a. de Prins Bernard Cultuurprijs.

Sport en Cultuur zijn altijd belangrijk, en door de coronacrisis zijn ze nóg belangrijker geworden.

De gedeputeerde vindt dat gelukkig ook. Hij schrijft letterlijk: “de coronacrisis onderstreept het belang van sport en cultuur.” Tegelijk zijn door corona cultuur, sport en recreatie extra hard getroffen.

Zijn collega Lemkes meldt straks als kernboodschap in het nieuwe Beleidskader Gezondheid dat positieve gezondheid steeds urgenter wordt. En dat er behoefte is aan een duidelijke rol van de provincie. Bij de programma’s die door haar genoemd worden komt letterlijk het Provinciaal Sportakkoord voorbij en ook de samenwerking tussen de zorg- en welzijnssector en kunstenaars die op een positieve manier bijdraagt aan de gezondheid van de Brabander.

Vanuit het grote belang van Sport zegt D66 volmondig ‘ja’ tegen sport structureel maken en ja tegen het Brabants Sportfonds.

Maar, als juist nu corona ons allen dwingt om samen – meer dan ooit – vorm en inhoud te geven aan een Brabant waarin mensen nieuwe kansen krijgen, waarin het goed wonen en werken is, moeten we ook stevig in zetten op het stimuleren van de verbeelding en de verwondering waarmee samen met de kunst- en cultuursector Brabant mooier, bijzonder en sterker kan worden. Waarom doet u dat niet?

Ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve makers helpen onze provincie vooruit. Ze helpen complexe vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid, energie en klimaat oplossen, want zij zijn specialisten in verandering, zij kunnen de toekomst als geen ander verbeelden.

Kunst prikkelt, geeft kleur, smaak en plezier. Troost. Verbindt, geeft te denken en wakkert creativiteit aan.

Tegen sommige partijen zeg ik: doe alsjeblief niet alsof de cultuursector alleen een kostenpost is! De culturele en creatieve sector draagt miljarden bij aan onze economie. Een belangrijke aanjager van onze economische groei. Goed voor duizenden banen en meer dan 4% van onze totale werkgelegenheid.

De waardering voor de sector is sinds de coronacrisis enorm toegenomen: uit recent onderzoek* blijkt dat het publiek kunst en cultuur nog nooit zo op waarde schatte als in het afgelopen jaar.

Onze provincie behoort tot de top op gebied van kunst, cultuur en creativiteit. Waarom bezuinigt u als het van het grootste belang is dat we blijven investeren in die bijzondere positie en unieke infrastructuur? Zonder kunst geen verbeelding, zonder verbeelding geen creativiteit, zonder creativiteit geen innovatie.

Waarom niet voorlopig het huidige cultuurbeleid verlengen en het budget voor cultuur handhaven? 80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk voor de samenleving, dus draagvlak is er.

Blijf gewoon investeren in talentontwikkeling in de provincie middels het Impulsgeldenprogramma en de Talenthubs!  Ontwikkelplekken en ontwikkelregelingen zijn van groot belang, vooral voor jonge makers.  Bovendien versterken ze het vestigingsklimaat voor makers in Brabant en zorgen ze ervoor dat er middelen uit andere fondsen bij Brabantse makers terechtkomen. Het is dus van groot belang dat de provincie deze rol blijft spelen en dergelijke regelingen blijven bestaan, zeker nu de sector zo hard getroffen is door de maatregelen a.g.v. de coronacrisis.

Maar vooral: waarom komt u uw afspraken niet na? De provinciale rol die is afgesproken? Ook financieel. De rol die is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur OCW, IPO en VNG: “Cultuur is een kerntaak van provincies, met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De rol van de provincie in het culturele ecosysteem is een hele belangrijke.

Ook m.b.t. Cultuureducatie spelen provincies een officieel vastgelegde rol. Bijvoorbeeld het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het financieren van de ondersteuningsfunctie die momenteel bij Kunstloc is belegd.

De coronacrisis heeft ook het belang van cultuureducatie – als middel om je te uiten, gevoelige vraagstukken bespreekbaar te maken – nog eens extra benadrukt. De voorzitter van de Raad voor Cultuur is ook duidelijk: de overheid zou inzake cultuureducatie sturender moeten optreden. En het mag niet uitmaken waar je opgroeit, wie je ouders zijn en waar je naar school gaat voor de kansen die je krijgt om jezelf te ontwikkelen. Ook op gebied van culturele vorming. Binnen en buiten school. Kansengelijkheid betekent meer budget om kunst bij kinderen te brengen.

We lichten er nog één belangrijk element uit: de bibliotheken. Die horen ook bij het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport. Op blz 23 haalt u zelf het Bibliotheekconvenant aan. Ook daarin staan afgesproken provinciale taken. Maar, als uitvoeringsorganisatie Cubiss een compleet nieuw netwerk moet opzetten, omdat ze nu ineens vallen onder Arbeidsmarkt en een andere gedeputeerde, dan gebeurt op bibliotheekgebied precies wat u beweert niet te willen, namelijk geen mooie resultaten weggooien die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Kunt u ons toezeggen dat Cubiss en de bibliotheken weer onder uw portefeuille gaan vallen?

We hebben het al eerder gevraagd, maar we vragen het nogmaals: Wat wil Wil? Wel grote ambities, maar tegelijk flink bezuinigen? En wat willen de samenwerkende partijen met cultuur?  Dat de VVD niet wil investeren in kunst en cultuur wisten we al, maar waar blijft het CDA? Zij vonden Meer Muziek in de Klas en Cultuureducatie toch net zo belangrijk als D66?

We zullen de motie van het CDA bestuderen, maar vrezen dat het te weinig en te zwak is. Die partij heeft zelf haar fiat gegeven aan dit college en aan deze gedeputeerde VRIJE TIJD. Dit is voor de cultuursector vanaf het begin een verliezende combinatie geweest. Ik roep u dan ook op het voorstel niet te amenderen, maar om te financieren! M.a.w. onze (SP, D66 en GL) amendementen te steunen.

Kortom voorzitter,

Geen woorden, maar daden. Als er allemaal mooie doelen en ambities in het beleidskader staan, maar er is geen budget voor, dan is het gebakken lucht.