Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2020

Alle aandacht voor de circulaire economie – Eric Logister

Een inclusieve, duurzame en toekomstbestendige economie daarover spreken we midden in een ernstige crisis die veel bedrijven, zzp-ers en werknemers in het economisch hart treft. Een crisis die ook scheuren laat zien in ons maatschappelijk systeem en onze opvatting over economische keuzes.

En het is goed om die nog even voor het voetlicht te halen.

Allereerst de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze crisis laat nog scherper zien wie de eerste klappen opvangen: de mensen met flexbanen. Veelal jongeren, herintreders, praktisch opgeleiden maar ook ZZP’ers zijn in zwaar weer gekomen. En ja, D66 begrijpt dat het systeem landelijk aangepakt moet worden en commissie Borstlap heeft hierin een paar pijnlijke plekken blootgelegd. Maar juist daarom moeten we ook in de Brabants economische ecosysteem hier oog voorhouden.

Ook zien we dat de stuwende economie krakend tot stilstand kan komen als de verzorgende economie niet meer krachtig is. De stuwende economie staat als het ware op de schouders van de verzorgende economie. Dat mensen die praktisch zijn opgeleid ervoor zorgen dat de kenniseconomie überhaupt in positie is. Zo zagen we de afgelopen jaren bijvoorbeeld in Brainport al dat de focus ook gericht is op technische MBO-banen, noodzakelijk om de hightechindustrie te laten floreren. En nu in deze crisis zien we dat als de kinderopvang en de supermarkten vanwege corona niet kunnen leveren dat onmiddellijk effecten heeft op de inzetbaarheid van onze kenniswerkers.

Voorzitter dat leidt tot de volgende vraag. het college legt de focus op de stuwende economie. Hoe ziet u dit eigenlijk? Wat is dan die stuwende economie voor u precies? En wat betekent dat voor de verzorgende economie?

Het laatste dat ik in het kader van deze crisis wil aanstippen is een leven lang ontwikkelen. Een thema waarvan iedereen het belang nu wel in ziet. Essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van mensen maar ook voor de economie als geheel. Goed dat de provincie in deze crisis hier kansen heeft gecreëerd met Brabant Leert.

Mijn complimenten naar het college om in dit beleidskader 2030 ook op te nemen wat we als provincie NU concreet hebben op te pakken om een goede uitgangspositie te verwerven voor de komende jaren.

Dat brengt me tot het beleidskader economie 2030:

Voorzitter, we zien dat dit beleidskader stevig richting geeft. Een richting die D66 ook voor staat. Inclusief, duurzaam, toekomstbestendig. We zien een stevig programma op het gebied van internationalisering. Een visie niet gericht op alleen maar platte groei maar ruimte voor duurzame ontwikkelingsdoelen en brede welvaart. Aandacht voor talentontwikkeling en sociale innovatie. En een economie gericht op onze maatschappelijke opgaven.

Door samen te werken, kunnen we de Brabantse positie versterken en uitbouwen. Dat begint met samen investeren in de pijlers van groei: onderwijs, kennis en innovatie.

We hebben het al gezegd bij het actieplan arbeidsmarkt en we herhalen het hier nog eens. Investeer in het MBO en verlies het MKB niet uit het oog. Niet alleen investeren in topsectoren maar oog hebben voor de regionale economie, gedreven door het MKB.

En de groei die we willen is groene groei, vitale groei en groei in het licht van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouw en circulariteit.

Mooi om te zien dat brede welvaart een plek heeft gekregen in deze visie. Niet alleen sturen op cijfermatige groei. Maar oog hebben voor de effecten op geluk, gezondheid, en de impact op de omgeving zoals leefaantrekkelijkheid, luchtkwaliteit, woningmarkt, bereikbaarheid en energietransitie.

Hierbij onderstreept D66 de circulaire aanpak. Niet voor niets is in het eerste jaar van deze bestuursperiode in dit huis gesproken over de circulaire samenleving.

Vraag aan het college: ziet u nog meer maatschappelijke dwarsverbanden met circulaire samenleving? En kunt u aangeven hoe u in de versnellingsagenda circulaire economie dit een plaats kan geven? De ambitie is immers om de economie en maatschappelijke opgaven te verbinden. Graag reactie.

En dan even vooruit kijken naar die uitvoeringsagenda. Het streven naar brede welvaart en naar circulariteit vergt een behoorlijk veranderingstraject in de economische cultuur. Hoe kunnen we dit nu aanjagen of sterker nog hoe kunnen we koploperbedrijven in de spotlights zetten en met elkaar en met andere bedrijven in de regio verbinden? De kunst is om innovaties meer impact te laten krijgen door koploperbedrijven te verbinden met onderwijs, economische partners en met de samenleving, in de rol van consument bijvoorbeeld.

D66 kan zich voorstellen dat in de uitvoeringsagenda werk gemaakt wordt van het maken van slimme verbindingen. In de themavergadering heeft D66 hier al een balletje over opgegooid om te komen tot een netwerk van koplopers, onderwijs en Brabanders die werk maken van circulariteit. Een gouden cirkel. We hebben veel positieve reacties hierover gehoord en daarom dient D66 samen met CU/SGP, PvdA en SP een motie in waarin we het college verzoeken dit idee verder uit te werken en op te nemen in het uitvoeringsprogramma.

Ik rond af.

D66 is ervan overtuigd dat als we innoveren en de koploper worden op maatschappelijk belangrijke thema’s als circulair, data en energietransitie, we niet alleen goed bezig zijn maar daar ook een stevige Brabantse boterham in Europa mee kunnen verdienen!

We willen benadrukken dat die Brabantse boterham alle Brabanders ten goede moet komen en dat economische groei niet ten koste moet gaan van de leefomgeving maar juist daarmee in balans moet zijn.

Een beleidskader met oog voor Europa, brede welvaart, innovatie en duurzaamheid en met een versnellingsagenda op circulaire economie en data. Daar kunnen we mee instemmen!