Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Alles uit de kast voor COMPLEX – Ine Meeuwis

Namens de fractie heeft ondergetekende tijdens de Provinciale Statenvergadering van 19 juni een actuele motie ingediend (zie onder), samen met de collega’s van de PvdA en GroenLinks.

Aanleiding voor deze motie was het negatieve advies dat de Raad voor Cultuur onlangs gaf aan de minister, over het nieuwe designmuseum en futurelab in Eindhoven. Terwijl gedeputeerde Van Pinxteren nota bene eind mei nog aan Provinciale Staten liet weten dat het College van GS voornemens was om 1 miljoen bij te dragen aan het nieuwe designmuseum COMPLEX. Dat was mede bedoeld om de kansrijkheid van rijkssubsidie voor COMPLEX te vergroten.

Aangezien de Raad voor Cultuur de voorkeur wil geven aan een nationaal designmuseum in Amsterdam, in plaats van in Eindhoven, wil D66 dat vanuit de provincie met spoed alles uit de kast wordt gehaald om de minister te overtuigen om toch over de brug te komen met rijksgeld voor COMPLEX. Het betreft immers nog slechts een advies van de Raad voor Cultuur; dus dat hóeft de minister niet over te nemen. Zeker als je bedenkt dat er bij de verdeling van de nieuwe BIS juist meer geografische spreiding werd gewenst, zien wij kansen voor de gedeputeerde. Want bij dit advies zou van het BIS-geld (in totaal bijna 200 miljoen) 85 miljoen in Amsterdam belanden.

Omdat D66 al in 2017 het initiatief nam voor een nationaal designmuseum in Eindhoven voelen wij ons ook schatplichtig. Toenmalig Statenlid Jeroen Hageman diende toen de motie in ‘Nationaal Designmuseum in het Evoluon’ . Die motie werd met grote meerderheid aangenomen en haalde breed de pers. Iedereen was enthousiast over een nieuw designmuseum in Eindhoven. Dat enthousiasme lazen wij gelukkig terug in de Statenmededeling van de nieuwe gedeputeerde van Cultuur, de heer Van Pinxteren.

Ook gelet op zijn reactie in de Statenvergadering op onze motie (“designmuseum is belangrijk voor de regio en voor Brabant” en “geen bezwaar tegen de motie” en “ik zal daarom (bíjna) alles uit de kast halen, maar verwacht geen hongerstaking van mij in Den Haag”) heeft het College van GS via onze motie de Staten dus een stevige toezegging gedaan om alles in het werk te stellen om in september alsnog een rijksbijdrage voor COMPLEX te bewerkstelligen! D66 is daarom tevreden over de uitkomst. (Dit ondanks de uitslag van de stemming: de nieuwe coalitie vond het blijkbaar nodig om toch tegen te stemmen. Terwijl bijna alle partijen enthousiast reageerden in eerste termijn.)

De actuele motie:

Actuele motie COMPLEX

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020,

Constaterende dat:

 • het College van Gedeputeerde Staten via Statenmededeling 8.2.2 (*) bij monde van gedeputeerde Wil van Pinxteren eind mei 2020 aan PS heeft laten weten voornemens te zijn om 1 miljoen bij te dragen aan het nieuwe designmuseum/futurelab in Eindhoven; COMPLEX;
 • het College in die Statenmededeling meldt dat de provinciale bijdrage de Eindhovense propositie voor Rijksfinanciering kan versterken;
 • de Raad voor Cultuur (RvC) desondanks op 4 juni 2020 aan de minister heeft geadviseerd om COMPLEX geen rijkssubsidie te verstrekken;
 • het initiatief op 27 oktober 2017 startte in PS via motie M1 van D66: ‘Nationaal Designmuseum in het Evoluon’(**). De motie werd met ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten dankzij steun van VVD, Lokaal Brabant, 50PLUS, SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren;

Overwegende dat:

 • voor cultuurwethouder in Eindhoven Monique List (VVD) de ‘nee’ van de RvC als ‘ een klap in het gezicht’ voelt. Zij geeft in het ED(***) aan dat voor haar de race nog niet gelopen is. “Het besluit valt pas in september”;
 • de minister het advies van de Raad voor Cultuur niet altijd hoeft op te volgen;
 • voor de nieuwe BIS (2021-2024) het BIS-geld (bijna 200 miljoen) evenwichtiger over het land verdeeld zou worden;
 • vanuit de provincie, de regio Eindhoven, Brainport en BrabantStad al jaren in de richting van het Rijk wordt geijverd om dit initiatief mogelijk te maken;
 • het College van GS in de COMPLEX-Statenmededeling andermaal benadrukt wat het belang is van de vestiging van een nieuw nationaal designmuseum in Eindhoven;
 • het nieuwe designmuseum een investering in de regio is om daarmee de aantrekkelijkheid van de regio voor (internationale) kenniswerkers te vergroten;
 • in eerdergenoemde Statenmededeling ook wordt aangehaald dat het nieuwe designmuseum ook voor de vrijetijdseconomie van Brabant van grote betekenis is;

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

 • Alles in het werk te stellen om in september alsnog een Rijksbijdrage voor COMPLEX te bewerkstelligen,

En gaan over tot de orde van de dag

D66                                        GroenLinks                             PvdA

Ine Meeuwis                          Anne van Diemen                  Edith van Dijk