Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 april 2021

380 KV tussen Rilland en Tilburg – Anne-Marie Spierings

Voorzitter,

Voor ons ligt de vraag te komen tot een reactie op het Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost, ofwel het Rijksinpassingsplan voor de hoogspanningskabel tussen Rilland en Tilburg. Dit is een reactie in het kader van het wettelijk vooroverleg.

Wat D66 betreft het uitgelezen moment om in heldere bewoordingen aan het Rijk te laten weten wat de provincie vindt van het Rijksinpassingsplan.

De noodzaak van deze hoogspanningslijn staat voor D66 niet ter discussie. Sterker nog, hoe eerder hoe liever. Het dient niet alleen de energietransitie en daarmee ons klimaat. Maar het dient ook ons bedrijfsleven. Want voor onze vele high tech, procesindustrie en maakindustrie is een goede energievoorziening immers een belangrijke randvoorwaarde.

Ook het globale tracé vinden we prima. Maar de crux zit juist in de details. D66 vindt dat we daar als provincie duidelijk over moeten zijn. Maar wat lezen we in het voorstel dat het college ons heeft gedaan?

Veel beschrijving van wat er in het Rijksinpassingsplan staat, waardering voor ‘de wijze waarop intensief en uitvoering afstemming en overleg heeft plaatsgevonden’, dat we hebben kennis genomen van het besluitvormingsproces, van de resultaten van het MER-onderzoek en nog zo wat. Prachtige proza, maar we maken geen punt.

Anderhalve bladzijde verder vraag ik me af of we ook nog iets vinden van het Rijksinpassingsplan? Of er nog iets anders of beter kan. Gelukkig, de laatste ¾ bladzijde gaat over wat we vinden. Die gaan over landschappelijke inpassing en natuur. Vooropgesteld, dit zijn voor D66 belangrijke punten!

Maar even belangrijk zijn voor ons de mensen die in het gebied wonen, hun gezondheid en hun welzijn. Waarom vindt het college het niet nodig om daar iets over te schrijven? D66 dient een amendement in om in de vooroverlegreactie extra aandacht te vragen bij het Rijk voor gezondheid.

Dan even inzoomen op het aspect landschap. U gaat er in de vooroverlegreactie wel op in, maar wat vragen we nu eigenlijk aan het Rijk? We geven aan wat we belangrijk vinden, niet wat we van het Rijksinpassingsplan vinden. We schrijven op wat er in het Rijksinpassingsplan en in het landschapsplan staat. Dat is geen vraag aan het Rijk. D66 komt met een amendement om een passage aan de vooroverlegreactie toe te voegen. In deze passage vragen we het Rijk intensief en zorgvuldig in overleg te blijven met niet alleen de gemeenten, maar ook de lokale bewonersgroepen en om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan hun ideeën en wensen voor de landschappelijke inpassing.

En tot slot het aspect natuur. D66 begrijpt dat aantasting van natuur voor de realisatie van de 380 kV-verbinding onvermijdelijk is. Vervolgen staat er in uw vooroverlegreactie dat we “in beginsel” kunnen instemmen met de uitgangspunten waarop de natuurcompensatieopgave is weergegeven. Hier moet het college mij echt even helpen. Ik neem aan dat is bedoeld de uitgangspunten waarop de natuurcompensatieopgave is gebaseerd? Of is bedoeld de kaart waarop de natuurcompensatieopgave is weergegeven? En wat bedoelt u met “in beginsel”?

Vervolgens vraagt u ‘nader aandacht voor de uitwerking van de natuurcompensatie en de wijze waarop dit juridisch geborgd wordt.’ Maar waarom staat er niet gewoon hoe wij dit geborgd willen hebben? Wat zijn onze kaders en randvoorwaarden voor de natuurcompensatie? Wij horen het graag van GS, zodat er alsnog een concrete tekst kan komen.